grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

20.1

Produkcja podstawowych chemikaliów, nawozów i związków azotowych, tworzyw sztucznych i kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

20.11

Produkcja gazów technicznych

20.11.Z

Produkcja gazów technicznych

Podklasa ta obejmuje produkcję gazów nieorganicznych w stanie ciekłym lub sprężonym dla zastosowań przemysłowych lub medycznych:

 • pierwiastków chemicznych w stanie gazowym,
 • powietrza w stanie ciekłym lub sprężonym,
 • gazów chłodniczych,
 • mieszanek gazów technicznych,
 • gazów obojętnych, jak dwutlenek węgla,
 • gazów izolacyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • górnictwa metanu, etanu, butanu lub propanu, sklasyfikowanego w 06.20.Z,
 • produkcji gazów opałowych takich jak etan, butan lub propan wytworzonych w procesie rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanej w 19.20.Z,
 • produkcji paliw gazowych z węgla, odpadów itp. sklasyfikowanej w 35.21.Z.
20.12

Produkcja barwników i pigmentów

20.12.Z

Produkcja barwników i pigmentów

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję barwników i pigmentów z dowolnego surowca w formie podstawowej lub jako koncentrat,
 • produkcję substancji fluorescencyjnych i luminescencyjnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji gotowych preparatów barwnikowych i pigmentowych,sklasyfikowanej w 20.30.Z.
20.13

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

20.13.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych

Podklasa ta obejmuje produkcję podstawowych chemikaliów przy zastosowaniu podstawowych procesów. Wynikiem tych procesów są zwykle wyodrębnione pierwiastki chemiczne oraz wyodrębnione chemicznie zdefiniowane związki.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję pierwiastków chemicznych, z wyłączeniem produkcji gazów technicznych i metali podstawowych,
 • produkcję kwasów nieorganicznych, z wyłączeniem kwasu azotowego,
 • produkcję zasad (ługów) i pozostałych związków nieorganicznych, z wyłączeniem amoniaku,
 • produkcję pozostałych związków nieorganicznych,
 • prażenie pirytów,
 • produkcję wody destylowanej,
 • wzbogacanie rud uranu i plutonu,
 • wtapianie uranu i toru.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 20.11.Z,
 • produkcji nawozów azotowych i mieszanek azotowych, sklasyfikowanej w 20.15.Z,
 • produkcji amoniaku i chlorku amonowego, sklasyfikowanej w 20.15.Z,
 • produkcji azotanu i azotynu potasu, sklasyfikowanej w 20.15.Z,
 • produkcji węglanów amonowych, sklasyfikowanej w 20.15.Z,
 • produkcji aromatyzowanej wody destylowanej, sklasyfikowanej w 20.53.Z,
 • produkcji metali podstawowych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 24.
20.14

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

20.14.Z

Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych

Podklasa ta obejmuje produkcję podstawowych chemikaliów przy zastosowaniu takich procesów jak kraking termiczny, destylacja. Wynikiem tych procesów są zwykle wyodrębnione pierwiastki chemiczne oraz wyodrębnione chemicznie zdefiniowane związki.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję podstawowych chemikaliów organicznych, takich jak:
  • acykliczne węglowodory nasycone i nienasycone,
  • cykliczne węglowodory nasycone i nienasycone,
  • alkohole cykliczne i acykliczne,
  • kwasy jedno- i wielokarboksylowe, włączając syntetyczny kwas octowy,
  • inne związki z rodnikami zawierającymi tlen, włączając aldehydy,ketony, benzochinony i związki o dwu i wielu rodnikach zawierających tlen,
  • syntetyczna gliceryna,
  • organiczne związki azotowe, włączając aminy,
  • alkohol etylowy i estry pochodzenia rolniczego nie przeznaczone do spożycia,
  • syntetyczny alkohol etylowy,
  • inne związki organiczne, włączając produkty destylacji drewna (np. węgiel drzewny) itp.,
 • produkcję syntetycznych aromatów,
 • produkcję smoły węglowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji tworzyw sztucznych w formach podstawowych, sklasyfikowanej w 20.16.Z,
 • produkcji kauczuku syntetycznego w formach podstawowych,sklasyfikowanej w 20.17.Z,
 • produkcji surowej gliceryny, sklasyfikowanej w 20.41.Z,
 • produkcji olejków eterycznych, sklasyfikowanej w 20.53.Z,
 • produkcji kwasu salicylowego i utlenionego kwasu acetylosalicylowego,sklasyfikowanej w 21.10.Z.
20.15

Produkcja nawozów i związków azotowych

20.15.Z

Produkcja nawozów i związków azotowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję nawozów:
  • czystych lub mieszanych nawozów: azotowych, fosforowych, potasowych,
  • mocznikowych, surowych naturalnych fosfatów i surowych naturalnych soli potasowych,
 • produkcję związków azotowych:
  • kwasu azotowego, mieszanin nitrujących, amoniaku, chlorku amonu,węglanu amonu, azotynów i azotanów potasu,
 • produkcję nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego,
 • produkcję nawozów organiczno-mineralnych,
 • produkcję nawozów mikroelementowych,
 • produkcję podłoża bez wsianej grzybni,
 • produkcję ziemi ogrodniczej zawierającej torf jako główny składnik,
 • produkcję ziemi ogrodniczej będącej mieszaniną naturalnej gleby,piasku, gliny i minerałów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wydobywania guano, sklasyfikowanego w 08.91.Z,
 • produkcji wyrobów agrochemicznych, takich jak pestycydy,sklasyfikowanej w 20.20.Z
 • produkcji nawozów, które są wyodrębnionymi, chemicznie zdefiniowanymi związkami, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji C.
20.16

Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

20.16.Z

Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych

Podklasa ta obejmuje produkcję żywic, tworzyw sztucznych,niewulkanizowanych termoplastycznych elastomerów, zmieszanych i połączonych żywic w formach podstawowych, jak również produkcję żywic syntetycznych, bez ich przetworzenia.

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję tworzyw sztucznych w formach podstawowych, takich jak:
  • polimery, włączając polimery etylenu, propylenu, styrenu, chlorku winylu, octanu winylu i akrylu,
  • poliamidy,
  • żywice fenolowe i epoksydowe oraz poliuretany,
  • żywice alkidowe, poliestrowe i poliestry,
  • silikony,
  • wymieniacze jonowe polimerowe,
 • produkcję celulozowych tworzyw sztucznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sztucznych i syntetycznych włókien i przędzy,sklasyfikowanej w 20.60.Z,
 • rozdrabniania wyrobów z tworzyw sztucznych, sklasyfikowanego w 38.32.Z.
20.17

Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

20.17.Z

Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję kauczuku syntetycznego w postaci surowej, takiego jak:
  • kauczuk syntetyczny,
  • faktysy,
 • produkcję mieszanek kauczuku syntetycznego i naturalnego lub kauczukopodobnych żywic (np. balata).
20.2

Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

20.20

Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

20.20.Z

Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję środków ochrony roślin,
 • produkcję środków dezynfekujących (dla celów rolniczych i innych),
 • produkcję pozostałych środków agrochemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowaną.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji nawozów i związków azotowych, sklasyfikowanej w 20.15.Z.
20.3

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

20.30

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

20.30.Z

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję farb i lakierów, pokostów i emalii,
 • produkcję gotowych preparatów pigmentowych i barwników, substancji zmętniających, kolorujących,
 • produkcję szklistych emalii i glazury, pobiałki i podobnych preparatów,
 • produkcję mastyksów,
 • produkcję mas uszczelniających i podobnych nieogniotrwałych preparatów powierzchniowych wypełniających,
 • produkcję złożonych organicznych rozpuszczalników i rozcieńczalników,
 • produkcję gotowych zmywaczy do farb i lakierów,
 • produkcję farb drukarskich.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji barwników i pigmentów, sklasyfikowanej w 20.12.Z,
 • produkcji atramentów i tuszy, sklasyfikowanej w 20.59.Z.
20.4

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących, wyrobów kosmetycznych i toaletowych

20.41

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

20.41.Z

Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję substancji organicznych powierzchniowo czynnych,
 • produkcję papieru, waty, filcu itp. powleczonych lub pokrytych mydłem lub detergentem,
 • produkcję surowej gliceryny,
 • produkcję mydła, z wyłączeniem mydła kosmetycznego,
 • produkcję preparatów powierzchniowo czynnych:
  • proszków do prania i detergentów w formie stałej i płynnej,
  • środków do mycia naczyń,
  • środków zmiękczających do tkanin,
 • produkcję środków czyszczących i polerujących:
  • preparatów zapachowych i odwaniających stosowanych w pomieszczeniach,
  • sztucznego wosku i preparatów woskowych,
  • środków polerujących i past do skóry,
  • środków polerujących i past do drewna,
  • środków polerujących do nadwozi samochodowych, szkła i metali,
  • proszków i past do czyszczenia, włączając papier, watę i podobne wyroby powleczone lub pokryte tymi środkami.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji związków chemicznych, sklasyfikowanej w 20.13.Z, 20.14.Z,
 • produkcji gliceryny, syntetyzowanej z produktów naftowych,sklasyfikowanej w 20.14.Z,
 • produkcji mydła kosmetycznego, sklasyfikowanej w 20.42.Z.
20.42

Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

20.42.Z

Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

Podklasa ta obejmuje produkcję wyrobów kosmetycznych i toaletowych,takich jak:

 • perfumy i wody toaletowe,
 • środki upiększające i do makijażu,
 • preparaty chroniące przed oparzeniami słonecznymi oraz środki do opalania,
 • preparaty do manicure i pedicure,
 • szampony, lakiery do włosów, preparaty do ondulacji i wzmacniania włosów,
 • środki do czyszczenia zębów i higieny jamy ustnej, włącznie ze środkami do protez zębowych,
 • środki do golenia, włączając środki stosowane przed i po goleniu,
 • dezodoranty,
 • sole do kąpieli,
 • preparaty do depilacji,
 • mydło kosmetyczne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji i rafinacji naturalnych olejków eterycznych,sklasyfikowanych w 20.53.Z.
20.5

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych

Grupa ta obejmuje produkcję materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,klejów, olejków eterycznych i wyrobów chemicznych gdzie indziej niesklasyfikowanych, np. chemikaliów fotograficznych (włączając błony i papier światłoczuły), złożonych odczynników diagnostycznych itp.

20.51

Produkcja materiałów wybuchowych

20.51.Z

Produkcja materiałów wybuchowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję prochu strzelniczego,
 • produkcję materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, włączając spłonki nabojowe, detonatory, sygnalizatory, rakiety świetlne itp.,
 • produkcję zapałek.
20.52

Produkcja klejów

20.52.Z

Produkcja klejów

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję klejów i wyrobów klejących, włączając kleje i wyroby klejowe oparte na kauczuku.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji żelatyny i jej pochodnych, sklasyfikowanej w 20.59.Z.
20.53

Produkcja olejków eterycznych

20.53.Z

Produkcja olejków eterycznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ekstraktów naturalnych środków aromatycznych,
 • produkcję olejków żywicznych,
 • produkcję aromatyzowanej wody destylowanej,
 • produkcję mieszanek substancji zapachowych do produkcji perfum lub żywności.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji syntetycznych aromatów, sklasyfikowanej w 20.14.Z,
 • produkcji perfum i preparatów toaletowych, sklasyfikowanej w 20.42.Z.
20.59

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

20.59.Z

Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję płyt i błon fotograficznych, papieru światłoczułego i pozostałych nienaświetlonych materiałów światłoczułych,
 • produkcję wyrobów chemicznych do zastosowań fotograficznych,
 • produkcję żelatyny i jej pochodnych,
 • produkcję pozostałych wyrobów chemicznych, takich jak:
  • peptony, pochodne peptonów, pozostałe substancje proteinowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • chemicznie modyfikowane oleje i tłuszcze,
  • materiały chemiczne wykorzystywane przy wykończaniu tekstyliów i skóry,
  • proszki i pasty wykorzystywane do lutowania miękkiego i twardego oraz spawania,
  • preparaty wykorzystywane do wytrawiania powierzchni metali,
  • gotowe dodatki do cementu,
  • węgiel aktywny, dodatki do olejów smarowych, gotowe przyspieszacze wulkanizacji, katalizatory i pozostałe produkty chemiczne do zastosowań przemysłowych,
  • środki przeciwstukowe, środki zapobiegające zamarzaniu,
  • roztwory do układów hydraulicznych,
  • złożone odczynniki laboratoryjne i diagnostyczne,
  • biopaliwa,
 • produkcję atramentów i tuszy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji wody destylowanej, sklasyfikowanej w 20.13.Z,
 • produkcji pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych,sklasyfikowanej w 20.14.Z,
 • produkcji związków chemicznych, luzem, sklasyfikowanej w 20.13.Z, 20.14.Z,
 • produkcji farb drukarskich, sklasyfikowanej w 20.30.Z,
 • produkcji spoiw na bazie asfaltu, sklasyfikowanej w 23.99.Z.
20.6

Produkcja włókien chemicznych

20.60

Produkcja włókien chemicznych

20.60.Z

Produkcja włókien chemicznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien ciągłych,
 • produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien ciętych niezgrzeblonych, nieczesanych lub poddawanych innym procesom przędzenia,
 • produkcję sztucznej lub syntetycznej przędzy pojedynczej, włączając przędze o wysokiej wytrzymałości,
 • produkcję sztucznych lub syntetycznych włókien pojedynczych lub pasm.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • przędzenia włókien sztucznych lub syntetycznych oraz produkcji przędzy ze sztucznych włókien ciętych, sklasyfikowanych w 13.10.C.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *