Sekcja E - Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją

W ramach tej sekcji świadczone są usługi związane z gospodarowaniem różnymi rodzajami odpadów, obejmującymi zarówno odpady przemysłowe, jak i te pochodzące z gospodarstw domowych. Działalność ta jest kompleksowa, obejmując gromadzenie, przetwarzanie oraz usuwanie odpadów, a także prowadzenie składowisk odpadów. Efektem końcowym tego procesu może być zarówno składowanie odpadów, jak i ich wykorzystanie jako surowiec wejściowy do kolejnego procesu produkcyjnego.