Sekcja O - Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Ta sekcja obejmuje różnorodne aspekty działalności organów administracji publicznej na różnych poziomach władzy. W zakresie funkcji wewnętrznej państwa, sekcja ta uwzględnia działalność ustawodawczą i wykonawczą, którą prowadzą centralne i naczelne organy administracji państwowej, terenowe organy administracji rządowej oraz organy samorządowe. Obszary obejmują finanse, podatki, gospodarkę, kulturę, edukację, ochronę zdrowia i sprawy socjalne. Ponadto, sekcja ta odnosi się do działalności wykonawczej związanej z funkcjami zewnętrznymi państwa, takimi jak sprawy zagraniczne i obronność. W kontekście ochrony bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania porządku i bezpieczeństwa publicznego, organy administracji publicznej podejmują działania w tym obszarze.

Działalność wymiaru sprawiedliwości, obejmująca wykonywanie wyroków sądowych, również znajduje się w tej sekcji. Jednak działalność komorników wyłączono z tego zakresu. Sekcja uwzględnia również działalność straży pożarnej, finansowaną ze środków społecznych, co odzwierciedla rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa publicznego w sytuacjach awaryjnych związanych z pożarami.

Dodatkowo, sekcja ta obejmuje działalność związana z obowiązkowymi zabezpieczeniami społecznymi, co odnosi się do działań mających na celu zapewnienie pewnych standardów opieki społecznej i ubezpieczeń dla obywateli. Warto zauważyć, że nie wszystkie rodzaje działalności organów administracji publicznej są ujęte w tej sekcji, a niektóre z nich mogą mieścić się w innych sekcjach, tak jak wskazano w końcowym fragmencie tekstu.