grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

33.1

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń

33.11

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

33.11.Z

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację wyrobów metalowych objętych działem 25.

Podklasa ta obejmuje:

 • naprawę metalowych zbiorników, cystern, pojemników,
 • naprawę i konserwację rur i rurociągów,
 • naprawy spawalnicze,
 • naprawę stalowych bębnów transportowych,
 • naprawę i konserwację generatorów pary wodnej i innych rodzajów par,
 • naprawę i konserwację pomocniczych urządzeń stosowanych z generatorami pary wodnej:
  • skraplaczy, podgrzewaczy wody, przegrzewaczy, kolektorów i akumulatorów pary,
 • naprawę i konserwację reaktorów jądrowych, z wyłączeniem separatorów izotopów,
 • naprawę i konserwację części kotłów okrętowych lub energetycznych,
 • naprawę płyt kotłów i grzejników centralnego ogrzewania,
 • naprawę i konserwację broni palnej i sprzętu zbrojeniowego, włączając naprawę broni sportowej i rekreacyjnej,
 • naprawę i konserwację wózków sklepowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • ostrzenia brzeszczotów, ostrzy i pił, sklasyfikowanego w 33.12.Z,
 • naprawy systemów centralnego ogrzewania itp., sklasyfikowanej w 43.22.Z,
 • usług ślusarskich, takich jak: naprawy mechanicznych urządzeń zamykających, sejfów itp., sklasyfikowanych w 80.20.Z.
33.12

Naprawa i konserwacja maszyn

33.12.Z

Naprawa i konserwacja maszyn

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację elementów maszyn i urządzeń przemysłowych, naprawy maszyn rolniczych oraz pozostałych maszyn i urządzeń (np. podnośników widłowych i pozostałych urządzeń transportu bliskiego, obrabiarek, sprzętu chłodniczego, sprzętu budowlanego oraz maszyn górniczych), maszyn i urządzeń objętych działem 28.

Podklasa ta obejmuje:

 • naprawę i konserwację silników innych niż samochodowe,
 • naprawę i konserwację pomp, sprężarek i ich wyposażenia,
 • naprawę zaworów,
 • naprawę elementów przekładni i elementów napędu,
 • naprawę i konserwację pieców do procesów przemysłowych,
 • naprawę i konserwację urządzeń dźwigowych i chwytaków,
 • naprawę i konserwację przemysłowych urządzeń chłodniczych i sprzętu do oczyszczenia powietrza,
 • naprawę i konserwację przemysłowych maszyn ogólnego zastosowania,
 • naprawę i konserwację ręcznych narzędzi mechanicznych,
 • naprawę i konserwację obrabiarek do cięcia i formowania metali oraz akcesoriów do nich,
 • naprawę i konserwację pozostałych obrabiarek,
 • naprawę i konserwację ciągników rolniczych,
 • naprawę i konserwację maszyn rolniczych, maszyn do prac leśnych i maszyn do przygotowywania dłużycy,
 • naprawę i konserwację maszyn metalurgicznych,
 • naprawę i konserwację maszyn górniczych, budowlanych, do eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu,
 • naprawę i konserwację maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz produkcji napojów,
 • naprawę i konserwację maszyn do produkcji odzieży tekstylnej i ze skór wyprawionych,
 • naprawę i konserwację maszyn do produkcji papieru,
 • naprawę i konserwację pozostałych maszyn specjalistycznych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 28,
 • naprawę i konserwację maszyn do produkcji tworzyw sztucznych i gumy,
 • naprawę i konserwację urządzeń do ważenia,
 • naprawę i konserwację automatów sprzedających,
 • naprawę i konserwację kas rejestrujących,
 • naprawę i konserwację urządzeń kopiujących,
 • naprawę kalkulatorów,
 • naprawę maszyn do pisania.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • naprawy i konserwacji pieców przemysłowych i pozostałego sprzętu grzewczego, sklasyfikowanych w 43.22.Z,
 • instalowania, naprawy i konserwacji wind i schodów ruchomych,sklasyfikowanych w 43.29.Z,
 • naprawy komputerów, sklasyfikowanej w 95.11.Z.
33.13

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

33.13.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację wyrobów produkowanych w odpowiednich podklasach grup 26.5, 26.6 i 26.7, z wyłączeniem wyrobów traktowanych jako sprzęt gospodarstwa domowego.

Podklasa ta obejmuje:

 • naprawę i konserwację przyrządów pomiarowych, badawczych, nawigacyjnych i kontrolnych, objętych grupą 26.5, takich jak:
  • przyrządy silników samolotowych,
  • przyrządy do pomiaru emisji spalin pojazdów samochodowych,
  • przyrządy meteorologiczne,
  • przyrządy do kontroli i badania właściwości fizycznych, elektrycznych i chemicznych,
  • przyrządy geodezyjne,
  • przyrządy do wykrywania i monitorowania promieniowania,
 • naprawę i konserwację aparatury napromieniowującej, elektromedycznej i elektroterapeutycznej objętej podklasą 26.60.Z, takiej jak:
  • aparatura obrazująca za pomocą rezonansu magnetycznego,
  • aparatura medyczna do badań ultradźwiękowych,
  • rozruszniki serca,
  • aparaty słuchowe,
  • elektrokardiografy,
  • elektromedyczna aparatura endoskopowa,
  • aparatura napromieniowująca,
 • naprawę przyrządów i sprzętu optycznego, objętych podklasą 26.70.Z(jeżeli są one wykorzystywane przede wszystkim do celów komercyjnych),takich jak:
  • lornetki,
  • mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów elektronowych i protonowych),
  • teleskopy,
  • pryzmaty,
  • soczewki (z wyłączeniem soczewek do zastosowań okulistycznych),
  • sprzęt fotograficzny.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • naprawy i konserwacji fotokopiarek, sklasyfikowanych w 33.12.Z,
 • naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu peryferyjnego, sklasyfikowanych w 95.11.Z,
 • naprawy i konserwacji projektorów komputerowych, sklasyfikowanych w 95.11.Z,
 • naprawy i konserwacji sprzętu komunikacyjnego, sklasyfikowanych w 95.12.Z,
 • naprawy i konserwacji kamer TV i wideo wykorzystywanych do celów komercyjnych, sklasyfikowanych w 95.12.Z,
 • naprawy domowych kamer wideo, sklasyfikowanej w 95.21.Z,
 • naprawy zegarków i zegarów, sklasyfikowanej w 95.25.Z.
33.14

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

33.14.Z

Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację wyrobów objętych działem 27,z wyłączeniem wyrobów objętych grupą 27.5 Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego.

Podklasa ta obejmuje:

 • naprawę i konserwację transformatorów mocy, rozdzielczych i specjalnych,
 • naprawę i konserwację silników elektrycznych, prądnic i zespołów silnikowo-prądnicowych,
 • naprawę i konserwację aparatury łącznikowej i tablic rozdzielczych,
 • naprawę i konserwację przekaźników i regulatorów przemysłowych,
 • naprawę i konserwację baterii galwanicznych i akumulatorowych,
 • naprawę i konserwację elektrycznego sprzętu oświetleniowego,
 • naprawę i konserwację przewodów dla obwodów instalacji elektrycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu peryferyjnego, sklasyfikowanych w 95.11.Z,
 • naprawy i konserwacji sprzętu (tele)komunikacyjnego, sklasyfikowanych w 95.12.Z,
 • naprawy i konserwacji elektroniki użytkowej, sklasyfikowanych w 95.21.Z,
 • naprawy zegarków i zegarów, sklasyfikowanej w 95.25.Z.
33.15

Naprawa i konserwacja statków i łodzi

33.15.Z

Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Podklasa ta obejmuje:

 • naprawę i rutynową konserwację statków i pozostałych konstrukcji pływających,
 • naprawę i konserwację łodzi sportowych i wycieczkowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • fabrycznej przebudowy statków, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 30.1,
 • naprawy silników do łodzi i statków, sklasyfikowanej w 33.12.Z,
 • demontażu statków, sklasyfikowanych w 38.31.Z.
33.16

Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych

33.16.Z

Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych

Podklasa ta obejmuje:

 • naprawę i konserwację statków powietrznych, z wyłączeniem odbudowy i przebudowy fabrycznej oraz fabrycznego przeglądu kapitalnego,
 • naprawę i konserwację silników statków powietrznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • fabrycznej przebudowy i odbudowy statków powietrznych oraz fabrycznego przeglądu kapitalnego, sklasyfikowanych w 30.30.Z.
33.17

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

33.17.Z

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację pozostałego sprzętu transportowego, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działu 30, z wyłączeniem motocykli i rowerów.

Podklasa ta obejmuje:

 • naprawę i konserwację lokomotyw i wagonów (z wyłączeniem fabrycznych remontów i przebudowy),
 • naprawę pojazdów ciągnionych przez zwierzęta.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • fabrycznej przebudowy lokomotyw i wagonów, sklasyfikowanej w 30.20.Z,
 • naprawy i konserwacji bojowych pojazdów militarnych, sklasyfikowanych w 30.40.Z,
 • naprawy i konserwacji wózków sklepowych, sklasyfikowanych w 33.11.Z,
 • naprawy i konserwacji silników przeznaczonych dla lokomotyw,sklasyfikowanych w 33.12.Z,
 • naprawy i konserwacji motocykli, sklasyfikowanych w 45.40.Z,
 • naprawy rowerów, sklasyfikowanej w 95.29.Z.
33.19

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

33.19.Z

Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia

Podklasa ta obejmuje naprawę i konserwację sprzętu nieujętego w innych grupach tego działu.

Podklasa ta obejmuje:

 • naprawę sieci rybackich, włączając cerowanie,
 • naprawę lin, olinowania, żagli i brezentu,
 • naprawę worków do przechowywania nawozów i chemikaliów,
 • naprawę i odnawianie palet drewnianych, bębnów transportowych lub beczek i podobnych artykułów,
 • naprawę automatów do gry we flippera i pozostałych gier uruchamianych monetą,
 • renowację organów i pozostałych zabytkowych instrumentów muzycznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • naprawy mebli domowych i biurowych, odnawiania mebli,sklasyfikowanych w 95.24.Z,
 • naprawy rowerów, sklasyfikowanej w 95.29.Z,
 • naprawy i przeróbek odzieży, sklasyfikowanych w 95.29.Z.
33.2

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

33.20

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

33.20.Z

Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podklasa ta obejmuje specjalistyczne instalowanie maszyn.

Jednak instalowanie elementów stanowiących integralną część budynku lub podobnej konstrukcji, takich jak instalowanie schodów ruchomych,zakładanie przewodów instalacji elektrycznej, alarmów przeciwwłamaniowych lub systemów klimatyzacyjnych, traktowana jest jako roboty budowlane.

Podklasa ta obejmuje:

 • instalowanie maszyn przemysłowych w zakładzie przemysłowym,
 • montaż przemysłowych urządzeń kontrolno-pomiarowych,
 • instalowanie innych urządzeń przemysłowych, takich jak:
  • sprzęt (tele)komunikacyjny,
  • komputery dużej mocy (mainframe),
  • urządzenia napromieniowujące i sprzęt elektromedyczny,
 • demontowanie dużych maszyn i urządzeń,
 • działalność związaną ze specjalistyczną budową młynów,
 • montaż konstrukcji maszyn,
 • instalowanie wyposażenia kręgielni.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • instalowania wind, schodów ruchomych, automatycznych drzwi, systemów odkurzania itp., sklasyfikowanej w 43.29.Z,
 • instalowania drzwi, klatek schodowych, wyposażenia sklepów, mebli, itp., sklasyfikowanej w 43.32.Z,
 • instalowania komputerów osobistych, sklasyfikowanego w 62.09.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *