grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

38.1

Zbieranie odpadów

38.11

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

38.11.Z

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Podklasa ta obejmuje:

 • zbieranie stałych odpadów (śmieci), takich jak: odpady pochodzące z gospodarstw domowych lub odpady przemysłowe z pojemników na odpady,kontenerów itp., które mogą zawierać różne materiały nadające się do odzysku,
 • zbieranie surowców wtórnych,
 • zbieranie odpadów z koszy na śmieci w miejscach publicznych,
 • zbieranie odpadów pochodzących z budowy lub rozbiórki,
 • zbieranie i usuwanie resztek typu zarośla, krzewy, gruz, tłuczeń,
 • zbieranie odpadów z produkcji zakładów tekstylnych,

Podklasa ta nie obejmuje:

 • zbierania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanego w 38.12.Z,
 • działalności składowisk w zakresie usuwania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanej w 38.21.Z,
 • sortowania i oddzielania, w różne kategorie różnorodnych surowców,takich jak: papier, tworzywa sztuczne itp., nadających się do ponownego przetworzenia czy odzysku, sklasyfikowanych w 38.32.Z.

Uwaga:

Podklasa ta obejmuje także transport jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.

38.12

Zbieranie odpadów niebezpiecznych

38.12.Z

Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Podklasa ta obejmuje zbieranie stałych i niestałych odpadów niebezpiecznych, tj. substancji wybuchowych, utleniających się,łatwopalnych, toksycznych, drażniących, szkodliwych, rakotwórczych, żrących, zakaźnych oraz innych substancji i środków szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Działalność ta może obejmować również identyfikację, przetwarzanie,pakowanie i oznakowanie odpadów dla celów transportowych.

Podklasa ta obejmuje:

 • zbieranie odpadów niebezpiecznych, takich jak:
  • zużyte oleje ze statków i warsztatów naprawczych,
  • odpady niebezpieczne dla środowiska,
  • odpady radioaktywne,
  • stare baterie itp.,
 • działalność składowisk odpadów niebezpiecznych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • odkażania i sprzątania skażonych budynków, miejsc po eksploatacji górniczej, gleby, wód gruntowych, np. usuwania azbestu,sklasyfikowanych w 39.00.Z.

Uwaga:

Podklasa ta obejmuje także transport jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.

38.2

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów

38.21

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

38.21.Z

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Podklasa ta obejmuje obróbkę i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne stałych lub nie:

 • działalność składowisk odpadów innych niż niebezpieczne,
 • usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne poprzez spalanie lub inne metody, któremu może towarzyszyć produkcja prądu, pary, kompostu, paliw zastępczych, biogazu, popiołu lub innych produktów ubocznych do dalszego zastosowania itp.,
 • obróbkę odpadów organicznych w celu ich usunięcia.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • spalania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanego w 38.22.Z,
 • sortowania i oddzielania, w różne kategorie różnorodnych surowców takich jak: papier, tworzywa sztuczne itp., nadających się do ponownego przetworzenia czy odzysku, sklasyfikowanych w 38.32.Z,
 • odkażania, oczyszczania gleb i wód gruntowych, zmniejszania toksyczności surowców, sklasyfikowanych w 39.00.Z.
38.22

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

38.22.Z

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Podklasa ta obejmuje przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, włączając substancje wybuchowe, utleniające się,łatwopalne, toksyczne, drażniące, szkodliwe, rakotwórcze, żrące,zakaźne oraz pozostałe substancje i środki szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska, w celu dalszego ich zagospodarowania.

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność urządzeń do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,
 • działalność związaną z unieszkodliwianiem zarażonych żywych zwierząt lub zwierząt martwych i pozostałych skażonych odpadów
 • spalanie odpadów niebezpiecznych,
 • unieszkodliwianie zużytych sprzętów, np. lodówek, w celu eliminacji substancji i materiałów szkodliwych,
 • przetwarzanie, unieszkodliwianie i składowanie radioaktywnych odpadów jądrowych włączając:
  • przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów o słabej radioaktywności pochodzących ze szpitali itp., których radioaktywność zmniejsza się w czasie transportu,
  • hermetyzację, przygotowanie oraz inną obróbkę odpadów radioaktywnych w celu ich składowania.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • spalania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanego w 38.21.Z,
 • odkażania, oczyszczania gleby, wód gruntowych, zmniejszania toksyczności surowców, sklasyfikowanych w 39.00.Z.
38.3

Odzysk surowców

38.31

Demontaż wyrobów zużytych

38.31.Z

Demontaż wyrobów zużytych

Podklasa ta obejmuje:

 • demontaż wszelkiego rodzaju wyrobów i urządzeń wycofanych z eksploatacji (samochodów, statków, komputerów, telewizorów i pozostałych wyrobów) w celu odzyskania surowców.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • unieszkodliwiania zużytych sprzętów, np. lodówek, w celu eliminacji substancji i materiałów szkodliwych, sklasyfikowanego w 38.22.Z,
 • odsprzedaży części nadających się do użytku, wymontowywanych z wycofanych z eksploatacji samochodów, statków, komputerów, telewizorów i innych wyrobów, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach Sekcji G.
38.32

Odzysk surowców z materiałów segregowanych

38.32.Z

Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Podklasa ta obejmuje

 • przetwarzanie metalowych i niemetalowych odpadów na surowce wtórne poprzez proces przetworzenia mechanicznego lub chemicznego,
 • oddzielanie i sortowanie surowców nadających się do ponownego przetworzenia pochodzących z odpadów innych niż niebezpieczne (tj. śmieci) lub oddzielanie i sortowanie, w różne kategorie różnorodnych surowców takich jak: papier, tworzywa sztuczne, puszki po napojach,metal, nadających się do przetworzenia czy odzysku.

Proces przetworzenia mechanicznego lub chemicznego odpadów przykładowo obejmuje:

 • mechaniczne zgniatanie metalowych przedmiotów, takich jak: stare samochody, rowery, niesprawne pralki itp.,
 • mechaniczne zmniejszanie dużych elementów stalowych, takich jak wagony kolejowe,
 • rozdrabianie odpadów metalowych, złomowanych samochodów itp.,
 • cięcie, prasowanie odpadów w celu zmniejszenia objętości,
 • odzyskiwanie metali z odpadów fotograficznych, np. z utrwalaczy,kliszy i papieru fotograficznego,
 • odzyskiwanie gumy, np. ze zużytych opon, w celu wytworzenia surowców wtórnych,
 • sortowanie i granulowanie tworzyw sztucznych w celu uzyskania surowców wtórnych do produkcji rur, doniczek do kwiatów, palet itp.,
 • przetwarzanie (poprzez oczyszczanie, stapianie, rozdrabnianie) na granulat odpadów z tworzyw sztucznych i gumy,
 • zgniatanie, czyszczenie i sortowanie szkła,
 • zgniatanie, czyszczenie i sortowanie pozostałych odpadów, takich jak odpady z rozbiórki w celu uzyskania surowców wtórnych,
 • przetwarzanie na surowce wtórne zużytych olejów i tłuszczy spożywczych,
 • przetwarzanie na surowce wtórne pozostałych odpadów pochodzących z żywności, napojów, wyrobów tytoniowych i innych pozostałości.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • przetapiania odpadów i złomu żelaznego, sklasyfikowanego w 24.10.Z,
 • odzyskiwania surowców w procesie spalania odpadów, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 38.2,
 • przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne,sklasyfikowanego w 38.21.Z,
 • przetwarzania odpadów organicznych, włączając produkcję kompostu,sklasyfikowanego w 38.21.Z,
 • odzysku wytworzonej energii w procesie spalania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanego w 38.21.Z,
 • przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów o słabej radioaktywności pochodzących ze szpitali itp., sklasyfikowanego w 38.22.Z,
 • przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów toksycznych, skażonych,sklasyfikowanego w 38.22.Z,
 • sprzedaży hurtowej surowców nadających się do ponownego przetworzenia, sklasyfikowanej w 46.77.Z,
 • produkcji nowego produktu finalnego powstałego z surowców wtórnych(pochodzących lub nie z produkcji własnej), np.: przędzy z szarpanki rozwłóknionej, produkcji pulpy papierowej z makulatury, bieżnikowania opon czy produkcji metalu ze złomu, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji C Przetwórstwo przemysłowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *