grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

24.1

Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

24.10

Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

24.10.Z

Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych

Podklasa ta obejmuje:

 • obsługę wielkich pieców, stalowni konwertorowej, stalowni elektrycznej, walcowni i walcarek wykańczających,
 • produkcję surówki odlewniczej i surówki zwierciadlistej w gąskach, blokach i pozostałych formach podstawowych,
 • produkcję żelazostopów,
 • produkcję żeliwa lub stali przez bezpośrednią redukcję rud żelaza lub innych gąbczastych produktów zawierających żelazo,
 • produkcję żelaza wyjątkowej czystości w procesie elektrolizy lub innych procesach chemicznych,
 • przetapianie wybrakowanych wlewków z żeliwa lub stali,
 • produkcję granulatu i proszku z żeliwa lub stali,
 • produkcję stali w postaci wlewków i innych form podstawowych,
 • produkcję półproduktów z żeliwa lub stali,
 • produkcję wyrobów płaskich walcowanych na gorąco i na zimno ze stali,
 • produkcję sztab i prętów, ze stali, walcowanych na gorąco,
 • produkcję kątowników, kształtowników i innych profili otwartych ze stali walcowanych na gorąco,
 • produkcję ścianek szczelnych (grodzic) i kształtowników spawanych,
 • produkcję elementów konstrukcyjnych torów kolejowych ze stali.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji prętów poprzez ciągnienie na zimno, sklasyfikowanej w 24.31.Z.
24.2

Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

24.20

Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

24.20.Z

Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję rur bez szwu o kołowym lub niekołowym przekróju poprzecznym, otrzymanych z półwyrobów o kołowym przekroju poprzecznym,do dalszej obróbki przez walcowanie na gorąco, wytłaczanie na gorąco lub z wykorzystaniem innego procesu obróbki na gorąco, lub z półproduktu, który może być sztabą lub kęsem, otrzymanymi przez walcowanie na gorąco lub odlewanie ciągłe,
 • produkcję rur bez szwu, nawet precyzyjnych, otrzymanych z półwyrobów walcowanych na gorąco lub wytłaczanych na gorąco poddanych dalszej obróbce, poprzez ciągnienie na zimno lub przez walcowanie na zimno ruro kołowym przekroju poprzecznym, oraz poprzez ciągnienie na zimno jedynie rur o niekołowym przekroju poprzecznym i profilów drążonych,
 • produkcję rur spawanych o przekroju poprzecznym przekraczającym 406,4 mm, formowanych na zimno z walcowanych na gorąco wyrobów płaskich i spawanych wzdłużnie lub spiralnie, włączając kształtowniki zamknięte,
 • produkcję rur spawanych o przekroju poprzecznym 406,4 mm lub mniejszym o kołowym przekroju poprzecznym, przez formowanie ciągłe na zimno lub gorąco arkuszy walcowanych i wyrobów płaskich walcowanych na zimno lub gorąco produktów walcowanych na zimno i spawanych wzdłużnie lub spiralnie, i o niekołowym przekroju poprzecznym poprzez formowanie do kształtu na zimno lub gorąco z walcowanych na zimno lub gorąco arkuszy spawanych wzdłużnie, włączając kształtowniki zamknięte,
 • produkcję spawanych rur precyzyjnych o przekroju poprzecznym 406,4 mm lub mniejszym, przez formowanie na zimno lub gorąco taśm walcowanych na zimno lub gorąco oraz spawanych wzdłużnie, i przekazywanych jako spawane lub poddanych dalszej obróbce poprzez ciągnienie na zimno, walcowanie na zimno lub formowanie do kształtu rur o niekołowym przekroju poprzecznym,
 • produkcję płaskich kołnierzy i kołnierzy z pierścieniami kutymi w procesie walcowania na gorąco płaskich wyrobów ze stali,
 • produkcję spawanych doczołowo łączników, takich jak kolanka i reduktory, przez kucie walcowanych na gorąco stalowych rur bez szwu,
 • produkcję elementów gwintowanych i pozostałych stalowych łączników rurowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji rur bez szwu, ze staliwa odlewanego odśrodkowo,sklasyfikowanej w 24.52.Z.
24.3

Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce

24.31

Produkcja prętów ciągnionych na zimno

24.31.Z

Produkcja prętów ciągnionych na zimno

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję stalowych sztab, prętów i pozostałych wyrobów ze stali poprzez ciągnienie na zimno, szlifowanie lub łuszczenie.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji drutów poprzez ciągnienie, sklasyfikowanej w 24.34.Z.
24.32

Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

24.32.Z

Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję walcowanych płaskich wyrobów ze stali, powlekanych lub niepowlekanych, w zwojach lub w postaci płaskich taśm, o szerokości< 600 mm, poprzez powtórne walcowanie na zimno płaskich wyrobów walcowanych na gorąco lub z prętów stalowych.
24.33

Produkcja wyrobów formowanych na zimno

24.33.Z

Produkcja wyrobów formowanych na zimno

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję otwartych kształtowników stalowych poprzez kształtowanie stopniowe w walcowniach lub przy pomocy prasy wyrobów walcowanych płaskich stalowych,
 • produkcję formowanych i składanych na zimno arkuszy profilowanych(żeberkowanych) i płyt wielowarstwowych.
24.34

Produkcja drutu

24.34.Z

Produkcja drutu

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję drutów ze stali poprzez ciągnienie na zimno stalowych prętów.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji sztab i pełnych kształtowników ze stali, poprzez ciągnienie, sklasyfikowanej w 24.31.Z,
 • produkcji wyrobów wykonanych z drutu, sklasyfikowanej w 25.93.Z.
24.4

Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych

24.41

Produkcja metali szlachetnych

24.41.Z

Produkcja metali szlachetnych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję podstawowych metali szlachetnych, takich jak: złoto,srebro, platyna itp. poprzez oczyszczanie rudy i złomu metali szlachetnych, nawet obrobionych plastycznie,
 • produkcję stopów metali szlachetnych,
 • produkcję półproduktów z metali szlachetnych,
 • produkcję metali nieszlachetnych platerowanych srebrem,
 • produkcję metali nieszlachetnych lub srebra, platerowanych złotem,
 • produkcję złota, srebra lub metali nieszlachetnych, platerowanych platyną lub metalami z grupy platynowców,
 • produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie,
 • produkcję laminatów z folii z metali szlachetnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • produkcji miedzi, sklasyfikowanej w 24.44.Z,
 • odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A,24.54.B,
 • produkcji biżuterii z metali szlachetnych, sklasyfikowanej w 32.12.Z.
24.42

Produkcja aluminium

24.42.A

Produkcja aluminium hutniczego

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję aluminium z tlenku glinu,
 • produkcję aluminium z rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu aluminium,
 • produkcję stopów aluminium,
 • produkcję półproduktów aluminiowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.
24.42.B

Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję drutów z aluminium, poprzez ciągnienie,
 • produkcję tlenku glinu,
 • produkcję folii aluminiowej służącej do pakowania,
 • produkcję laminatów z folii aluminiowej, która stanowi podstawowy składnik wyrobu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.
24.43

Produkcja ołowiu, cynku i cyny

24.43.Z

Produkcja ołowiu, cynku i cyny

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję ołowiu, cynku, cyny z rud,
 • produkcję ołowiu, cynku, cyny w procesie rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu ołowiu, cynku i cyny,
 • produkcję stopów ołowiu, cynku i cyny,
 • produkcję półproduktów z ołowiu, cynku i cyny,
 • produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie,
 • produkcję folii cynkowej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.
24.44

Produkcja miedzi

24.44.Z

Produkcja miedzi

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję miedzi z rud,
 • produkcję miedzi w procesie rafinacji elektrolitycznej odpadów lub złomu miedzi,
 • produkcję stopów miedzi,
 • produkcję drutu i taśmy miedzianej do bezpieczników,
 • produkcję półproduktów z miedzi,
 • produkcje kamienia miedziowego,
 • produkcję drutów z miedzi, poprzez ciągnienie.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.
24.45

Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

24.45.Z

Produkcja pozostałych metali nieżelaznych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję chromu, manganu, niklu itp. z rud lub z tlenków,
 • produkcję chromu, manganu, niklu itp. w procesie rafinacji elektrolitycznej lub aluminotermicznej odpadów lub złomu chromu,manganu, niklu itp.,
 • produkcję stopów chromu, manganu, niklu itp.,
 • produkcję półproduktów z chromu, manganu, niklu itp.,
 • produkcję kamienia niklowego,
 • produkcję drutów z ww. metali, poprzez ciągnienie.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • odlewnictwa metali nieżelaznych, sklasyfikowanego w 24.53.Z, 24.54.A i 24.54.B.
24.46

Wytwarzanie paliw jądrowych

24.46.Z

Wytwarzanie paliw jądrowych

Podklasa ta obejmuje:

 • produkcję uranu z blendy smolistej i pozostałych rud,
 • wytapianie i rafinację uranu.
24.5

Odlewnictwo metali

Grupa ta obejmuje wytwarzanie półwyrobów i różnorodnych odlewów w procesie odlewniczym.

Grupa ta nie obejmuje odlewnictwa wyrobów finalnych, takich jak:

 • kotły i grzejniki, sklasyfikowanego w 25.21.Z,
 • artykuły gospodarstwa domowego, sklasyfikowanego w 25.99.Z.
24.51

Odlewnictwo żeliwa

24.51.Z

Odlewnictwo żeliwa

Podklasa ta obejmuje:

 • odlewnictwo półwyrobów z żeliwa,
 • odlewnictwo odlewów z żeliwa szarego,
 • odlewnictwo odlewów z żeliwa sferoidalnego,
 • odlewnictwo wyrobów z żeliwa ciągliwego,
 • produkcję rur i złączek odlewanych z żeliwa.
24.52

Odlewnictwo staliwa

24.52.Z

Odlewnictwo staliwa

Podklasa ta obejmuje:

 • odlewnictwo półwyrobów ze staliwa,
 • odlewnictwo części ze staliwa,
 • produkcję rur i złączek ze staliwa,
 • produkcję rur bez szwu w procesie odlewania odśrodkowego.
24.53

Odlewnictwo metali lekkich

24.53.Z

Odlewnictwo metali lekkich

Podklasa ta obejmuje:

 • odlewnictwo półwyrobów z aluminium, magnezu, tytanu itp.,
 • odlewnictwo części z metali lekkich.
24.54

Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych

24.54.A

Odlewnictwo miedzi i stopów miedzi

Podklasa ta obejmuje:

 • odlewnictwo części z miedzi,
 • odlewnictwo części ze stopów miedzi.
24.54.B

Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:

 • odlewnictwo części z metali ciężkich,
 • odlewnictwo części z metali szlachetnych,
 • odlewnictwo ciśnieniowe/kokilowe części z metali nieżelaznych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *