Sekcja B - Górnictwo i wydobywanie

Sekcja dotyczy działań związanych z górnictwem i wydobywaniem kopalin. Obejmuje ona różne procesy, takie jak wydobywanie podziemne i odkrywkowe, używając różnych technik, np. odwiertów czy kopania. Kopaliny mogą występować jako ciała stałe, ciekłe lub gazowe, na przykład węgiel, rudy, ropa naftowa i gaz ziemny.

Dodatkowo, sekcja obejmuje działalność pomocniczą związaną z przygotowaniem kopalin do sprzedaży, takie jak kruszenie, mielenie, oczyszczanie, suszenie, sortowanie, odsalanie, brykietowanie, wzbogacanie, a także działalność związana z eksploatacją ropy naftowej i gazu ziemnego. Te czynności mogą być wykonywane zarówno przez jednostki, które wydobywają surowce, jak i jednostki zlokalizowane w ich pobliżu.

Ważnym elementem jest magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, włączając podziemne wyrobiska górnicze. Sekcja jest podzielona na działy, grupy, klasy i podklasy związane z rodzajem wydobywanej kopaliny. Działy 05 i 06 obejmują wydobywanie węgla kamiennego, węgla brunatnego (lignitu) i torfu, a także górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego. Natomiast działy 07 i 08 dotyczą górnictwa rud metali, pozostałych kopalin oraz wydobywania kamienia.

Warto zaznaczyć, że niektóre czynności techniczne, szczególnie związane z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, mogą być wykonywane na zlecenie przez wyspecjalizowane jednostki działające w ramach produkcji usługowej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 09.

Sekcja ta jednak nie obejmuje rozlewania wód pochodzących ze źródeł naturalnych i wód mineralnych, działań związanych z kruszeniem, mieleniem lub innym przetwórstwem kopalin niezwiązanym z górnictwem, przygotowania terenu dla górnictwa odkrywkowego, pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmicznych, przetwórstwa wydobywanych kopalin dla celów budowlanych, które są sklasyfikowane w odpowiednich podklasach innych sekcji.