Sekcja C - Przetwórstwo przemysłowe

Działalność produkcyjna obejmuje przetwarzanie surowców lub materiałów fizycznych lub chemicznych w celu stworzenia nowych wyrobów. Surowce te pochodzą głównie z sektorów rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, górnictwa lub innych gałęzi produkcji. Zmiany istotne, przeróbki oraz modernizacje również są związane z tą działalnością.

Podmioty działające w ramach tego sektora nazywane są zakładami produkcyjnymi, fabrykami lub wytwórniami, które używają maszyn i urządzeń z napędem mechanicznym. Także działalność ręczna, chałupnicza lub sprzedaż wyrobów na miejscu produkcji, jak piekarnie czy zakłady krawieckie, należą do tego sektora.

Te podmioty mogą wytwarzać produkty z własnych materiałów, zlecać produkcję podwykonawcom, mieć prawa do produkcji i zlecać jej wykonanie, lub działać jako podwykonawcy.

Nowo wyprodukowane produkty mogą być gotowymi wyrobami gotowymi do użycia lub półproduktami, które zostaną użyte jako surowce w innych procesach produkcyjnych.

Produkcja specjalistycznych elementów i akcesoriów, takich jak części maszyn i urządzeń, jest klasyfikowana w tym samym segmencie co produkcja tych maszyn i urządzeń, dla których są przeznaczone. Jednakże, produkcja elementów z tworzyw sztucznych mieści się w innych kategoriach. Montaż wyrobów, zarówno z własnych, jak i zakupionych materiałów, uznawany jest za działalność produkcyjną.

Niniejsza Sekcja nie obejmuje przetwarzania odpadów na surowce wtórne, które jest sklasyfikowane w odpowiednich podklasach grupy 38.3 Odzysk surowców. Wymaganym sposobem tego przetwarzania jest przetwarzanie fizyczne lub chemiczne. Działalność ta sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach Sekcji E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

Jednakże, wytworzenie nowego produktu końcowego, gdy na wejściu procesu produkcyjnego wykorzystywane są odpady (np. produkcja srebra z odpadów taśmy filmowej) jest uważane za działalność wytwórczą (w przeciwieństwie do odzyskiwania surowców wtórnych) i mieści się w odpowiednich podklasach niniejszej Sekcji. Natomiast surowce wtórne powstałe w wyniku przetworzenia odpadów, powinny być traktowane jako wyroby pośrednie, a nie jako nowy produkt końcowy.

Specjalistyczne konserwacje i naprawy maszyn i urządzeń produkcyjnych, zawodowych itp. w przeważającej mierze klasyfikowane są w odpowiednich podklasach działu 33 Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. Jednakże, naprawa komputerów, artykułów użytku osobistego i domowego klasyfikowana jest w odpowiednich podklasach działu 95 Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego, a naprawa pojazdów samochodowych mieści się w odpowiednich podklasach działu 45 Handel hurtowy i detaliczny pojazdami detalicznymi; naprawa pojazdów samochodowych.

Specjalistyczny montaż czy instalacja maszyn i urządzeń, sklasyfikowany jest w podklasie 33.20.Z

Należy zauważyć, że granice między działalnością wytwórczą a innymi rodzajami działalności mogą czasem być niejasne. Sekcja C dotyczy przetwórstwa przemysłowego, które polega na przekształcaniu surowców i materiałów w nowe wyroby. Określenie, co stanowi nowy wyrób, może mieć charakter subiektywny.

W ramach niniejszej klasyfikacji, poniższe działalności uważa się za działalności wytwórcze i są one klasyfikowane w tej Sekcji:

 • Przetwórstwo świeżych ryb i skorupiaków (np. filetowanie ryb), z wyłączeniem tej wykonywanej na statkach rybackich (klasyfikowane w 10.20.Z).
 • Pasteryzowanie i butelkowanie mleka (klasyfikowane w 10.51.Z).
 • Wyprawianie skór (klasyfikowane w 15.11.Z).
 • Zabezpieczanie i konserwowanie drewna (klasyfikowane w 16.10.Z).
 • Drukowanie i związane z nim działalności (klasyfikowane w odpowiednich podklasach 18.1).
 • Bieżnikowanie opon (klasyfikowane w 22.11.Z).
 • Produkcja suchej mieszanki betonowej (klasyfikowana w 23.63.Z).
 • Obróbka elektroniczna, platerowanie, obróbka na gorąco oraz polerowanie metali (klasyfikowane w 25.61.Z).
 • Rekonstrukcja lub przebudowa maszyn i urządzeń (np. przebudowa fabryczna silników samochodowych, klasyfikowana w 29.10.A).

Jednakże, Sekcja ta nie obejmuje niektórych działalności, które, choć związane z przetwarzaniem, są klasyfikowane w innych Sekcjach:

 • Przygotowywanie posiłków do bezpośredniego spożycia (klasyfikowane w odpowiednich podklasach działu 56).
 • Pozyskiwanie drewna (klasyfikowane w odpowiednich podklasach Sekcji A).
 • Wzbogacanie produktów rolniczych (klasyfikowane w odpowiednich podklasach Sekcji A).
 • Wzbogacanie rud i minerałów (klasyfikowane w odpowiednich podklasach Sekcji B).
 • Wznoszenie konstrukcji i działalność wytwórcze prowadzone na miejscu budowy (klasyfikowane w odpowiednich podklasach Sekcji F).
 • Podział wyrobów na mniejsze części, partie, pakowanie, przepakowywanie, butelkowanie, sortowanie odpadów, mieszanie farb na zamówienie klienta, cięcie metalu na zamówienie klienta, modyfikacja wyrobu (klasyfikowane w odpowiednich podklasach Sekcji G).
 • Naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.