Sekcja H - Transport i gospodarka magazynowa

Sekcja ta stanowi obszerny zbiór działań związanych z transportem osób oraz towarów, które są realizowane przy użyciu różnorodnych środków transportu:

  • kolejowego
  • rurociągowego
  • drogowego
  • wodnego
  • powietrznego

Obejmuje ona nie tylko same przewozy, ale także szereg usług wspomagających, które są niezbędne dla sprawnego funkcjonowania systemów transportowych. Wśród tych usług znajdują się działania prowadzone przez:

  • stacje
  • porty
  • dworce kolejowe
  • dworce autobusowe

oraz inne terminale, które zajmują się kontrolą ruchu, obsługą pasażerów, bagażu i ładunków.

Działalność ta jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz płynności przemieszczania się osób i towarów. Poza tym, sekcja ta obejmuje również wynajem sprzętu transportowego wraz z odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, co umożliwia realizację różnorodnych zadań transportowych na małą i dużą skalę. Usługi pocztowe i kurierskie również znajdują się w zakresie działalności objętej tą sekcją, stanowiąc istotny element logistycznego łańcucha dostaw oraz przesyłek.

Warto zaznaczyć, że sekcja ta nie obejmuje pewnych działań związanych z transportem i infrastrukturą transportową. Na przykład, wyłącza wykonawstwo generalnych przeglądów i napraw środków transportu, z wyjątkiem pojazdów samochodowych, które są klasyfikowane w dziale 33. Ponadto, działalność budowy, utrzymania i naprawy dróg, torów kolejowych, portów morskich oraz płyt lotniskowych nie jest objęta tą sekcją, lecz jest sklasyfikowana w odpowiednich podklasach działu 42. Podobnie, usługi konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, sklasyfikowane w 45.20.Z, nie są uwzględnione w zakresie działalności opisanej w tej sekcji. Wynajem środków transportu bez kierowcy lub załogi, sklasyfikowany w dziale 77 również nie podlega temu zakresowi działalności.