grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

88.1

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.10

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

88.10.Z

Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

Podklasa ta obejmuje działalność poradni, schronisk i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:

 • odwiedzanie osób w podeszłym wieku i chorych w ich domach,
 • dzienną opiekę dla osób w podeszłym wieku lub dorosłych osób niepełnosprawnych,
 • działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób upośledzonych umysłowo lub niepełnosprawnych fizycznie; w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 84.30.Z,
 • pomocy społecznej z zakwaterowaniem, sklasyfikowanej w 87.30.Z,
 • opieki dziennej nad dziećmi niepełnosprawnymi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.
88.9

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania

88.91

Opieka dzienna nad dziećmi

88.91.Z

Opieka dzienna nad dziećmi

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność żłobków,
 • pozostałą opiekę dzienną nad dziećmi, włączając dzieci niepełnosprawne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wychowania przedszkolnego, sklasyfikowanego w 85.10.Z.
88.99

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

88.99.Z

Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podklasa ta obejmuje działalność poradni, schronisk, pomoc specjalną i pozostałą pomoc społeczną bez zakwaterowania świadczoną osobom i rodzinom w ich domach lub poza nimi, realizowaną przez instytucje administracji publicznej, organizacje niosące pomoc ofiarom katastrof,organizacje o zasięgu ogólnopolskim lub lokalnym oraz przez specjalistów udzielających porad, m.in. poprzez:

 • pomoc społeczną i poradnictwo dla dzieci i młodzieży,
 • działalność związaną z adopcją,
 • działalność prewencyjną przeciwko przemocy wobec dzieci oraz inną działalność tego rodzaju,
 • konsultacje i doradztwo związane z planowaniem budżetów domowych,działalność poradni małżeńskich i rodzinnych, poradnictwo w zakresie zaciągania kredytów i spłacania długów,
 • działalność społeczną lokalną i sąsiedzką,
 • działalność polegającą na niesieniu pomocy ofiarom klęsk żywiołowych,katastrof, uchodźcom, imigrantom itp., włączając działalność tymczasowych i długotrwałych schronisk dla tych osób,
 • działalność związaną z przystosowaniem zawodowym osób bezrobotnych, w działalności tego typu czynnik edukacyjny powinien występować w ograniczonym zakresie,
 • działalność polegającą na określeniu, czy ubiegający się o wsparcie spełniają warunki potrzebne do przyznania pomocy finansowej lub rzeczowej,
 • placówki dzienne dla osób bezdomnych oraz innych osób potrzebujących pomocy,
 • działalność charytatywną polegającą na gromadzeniu funduszy lub inne formy wspierania finansowego w ramach pomocy społecznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń społecznych,sklasyfikowanej w 84.30.Z,
 • działalności w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,sklasyfikowanej w 85.60.Z,
 • działalności pomocy społecznej z zakwaterowaniem, sklasyfikowanej w 87.90.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *