grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

85.1

Placówki wychowania przedszkolnego

85.10

Placówki wychowania przedszkolnego

85.10.Z

Placówki wychowania przedszkolnego

Podklasa ta obejmuje:

 • wychowanie przedszkolne, którego celem jest wspieranie rozwoju dziecka i przygotowanie go do rozpoczęcia nauki w szkole. Wychowanie przedszkolne jest prowadzone w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych formach wychowania przedszkolnego.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • żłobków i pozostałej dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.
85.2

Szkoły podstawowe

85.20

Szkoły podstawowe

85.20.Z

Szkoły podstawowe

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację na poziomie podstawowym zapewniającą uczniom zdobycie umiejętności w zakresie czytania, pisania i liczenia oraz podstawowych umiejętności i wiedzy w zakresie takich przedmiotów jak: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie, przyroda, fizyka, chemia, geografia, biologia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, edukacja dla bezpieczeństwa i wychowanie fizyczne. Edukacja w zakresie szkoły podstawowej jest obowiązkowa,
 • edukację w szkołach artystycznych niedających uprawnień zawodowych (I stopnia) realizującą pierwszy etap kształcenia artystycznego, którego ukończenie nie daje zawodu.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • edukacji pozaszkolnej określonej i sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 85.5,
 • dziennej opieki nad dziećmi, sklasyfikowanej w 88.91.Z.
85.3

Gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, i szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem szkół policealnych

85.31

Gimnazja, licea ogólnokształcące i profilowane

85.31.A

Gimnazja

Podklasa ta obejmuje:

 • obowiązkową edukację w gimnazjach. Warunkiem formalnym przyjęcia do gimnazjum jest ukończenie szkoły podstawowej. Natomiast warunkiem koniecznym ukończenia gimnazjum jest przystąpienie do egzaminu zewnętrznego przeprowadzanego w klasie trzeciej. Absolwenci gimnazjum mają obowiązek kontynuowania nauki (do ukończenia 18 roku życia) w szkołach ponadpodstawowych, ponadgimnazjalnych, w ramach przygotowania zawodowego u pracodawcy lub na kwalifikacyjnym kursie zawodowym.
85.31.B

Licea ogólnokształcące

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację w liceach ogólnokształcących. Jednym z głównych celów kształcenia jest przygotowanie uczniów do ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych lub szkół policealnych. Absolwenci liceów po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych; po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.
85.32

Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych

85.32.A

Technika

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację w technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych, a także umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, co pozwala na kontynuowanie nauki na studiach wyższych. Absolwenci techników po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych; po zdaniu egzaminu maturalnego uzyskują prawo do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe,
 • edukację w szkołach artystycznych (włączając realizujące program ogólnokształcący), dających uprawnienia zawodowe.
85.32.B

Branżowe szkoły I stopnia

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację w branżowej szkole I stopnia, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminu zawodowego, a także dalsze kształcenie w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych. Kształcenie w branżowej szkole I stopnia mogą podejmować absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów.
85.32.C

Szkoły specjalne przysposabiające do pracy

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację w szkołach specjalnych przysposabiających do pracy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły przysposabiającej do pracy. Jest to typ szkoły, której ukończenie nie przewiduje kontynuowania nauki w systemie szkolnym.
85.32.D

Branżowe szkoły II stopnia

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację w branżowej szkole II stopnia, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika po zdaniu egzaminu zawodowego, a także umożliwia otrzymanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Absolwenci po ukończeniu klasy programowo najwyższej uzyskują wykształcenie średnie branżowe, co daje im możliwość ubiegania się o przyjęcie do szkół policealnych. Natomiast po uzyskaniu świadectwa dojrzałości będą mogli kontynuować naukę na studiach wyższych. Kształcenie w branżowej szkole II stopnia mogą podejmować absolwenci branżowych szkół I stopnia.
85.4

Szkoły policealne oraz wyższe

85.41

Szkoły policealne, kolegia pracowników służb społecznych i placówki doskonalenia nauczycieli

85.41.A

Szkoły policealne

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację w szkołach policealnych przygotowujących do wykonywania zawodu, której ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów zawodowych. Okres kształcenia, w zależności od zdobywanego zawodu, określa klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego. Warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest posiadanie wykształcenia średniego lub średniego branżowego,
 • edukację w szkołach artystycznych, dających uprawnienia zawodowe.
85.41.B

Kolegia pracowników służb społecznych

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację w kolegiach pracowników służb społecznych. Kolegia kształcą w zawodzie pracownika socjalnego w systemie dziennym, wieczorowym lub zaocznym. Słuchaczem kolegium może być osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz uzyskała pozytywny wynik w postępowaniu rekrutacyjnym.
85.41.C

Placówki doskonalenia nauczycieli

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację w placówkach doskonalenia nauczycieli, której celem jest doskonalenie zawodowe nauczycieli,
 • działania placówek doskonalenia nauczycieli na rzecz doskonalenia systemu oświaty, zgodnie z polityką oświatową państwa, w zakresie określonym w statutach tych placówek, oraz wykonywanie przez nie zadań związanych z podnoszeniem jakości edukacji.
85.42

Szkoły wyższe

85.42.Z

Szkoły wyższe

Podklasa ta obejmuje:

 • kształcenie w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych prowadzone na poziomie:
  • studiów krótkiego cyklu, opierających się zwykle na praktycznej nauce, właściwej dla wykonywania danego zawodu i przygotowujących studentów do wejścia na rynek pracy lub do innych programów kształcenia wyższego,
  • studiów pierwszego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem kwalifikacji pierwszego stopnia,
  • studiów drugiego stopnia, na które przyjmowani są kandydaci posiadający co najmniej kwalifikacje pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia,
  • jednolitych studiów magisterskich, na które przyjmowani są kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości, kończące się uzyskaniem kwalifikacji drugiego stopnia,
  • studiów podyplomowych, na które przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli co najmniej studia pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych,
  • studiów trzeciego stopnia (studiów doktoranckich), na które przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.

  Kształcenie odbywa się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

85.5

Pozaszkolne formy edukacji

Grupa ta obejmuje:

 • kontynuację edukacji ogólnej oraz kształcenie zawodowe (kształcenie jest związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym),
 • obozy i szkoły oferujące grupom i osobom indywidualnym kursy i zajęcia sportowe, z języków obcych, zajęcia artystyczne, teatralne lub muzyczne, szkolenia specjalistyczne, inne niż ujęte w odpowiednich podklasach grup 85.1–85.4.

Grupa nie obejmuje:

 • działalności sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grup 85.1–85.4, tj. edukacji na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym, policealnym i wyższym.
85.51

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.51.Z

Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

Podklasa ta obejmuje kursy, zajęcia sportowe i rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych.

Zajęcia mogą być prowadzone w szkołach, na obozach, obiektach własnych jednostki nauczającej, obiektach klienta lub innych obiektach,włączając zakwaterowanie.

Kursy i zajęcia ujęte w tej podklasie mają charakter formalnie zorganizowany.

Podklasa ta obejmuje:

 • zajęcia sportowe (siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną itp.),
 • obozy sportowe,
 • zajęcia gimnastyczne,
 • szkoły nauki jazdy konnej,
 • naukę pływania,
 • działalność profesjonalnych instruktorów sportowych, nauczycieli i trenerów,
 • kursy sztuk walki, kursy jogi,
 • kursy gry w karty (np. brydż).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • pozaszkolnej formy edukacji artystycznej, sklasyfikowanej w 85.52.Z.
85.52

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.52.Z

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

Podklasa ta obejmuje kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania mogą być nazywane”szkołami”, „studiami”, „klasami” itp. Zapewniają one formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. Nie prowadzą one do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego.

Podklasa ta obejmuje:

 • naukę gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne,
 • zajęcia z dziedziny sztuki,
 • kursy tańca,
 • szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich,
 • szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich,
 • szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich,
 • kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • szkół artystycznych niedających uprawnień zawodowych,sklasyfikowanych w 85.20.Z,
 • szkół plastycznych, sztuk pięknych oraz sztuk widowiskowych zaliczanych do szkół artystycznych dających uprawnia zawodowe,sklasyfikowanych w 85.32.A i 85.41.Z,
 • szkół fotograficznych, sklasyfikowanych w 85.32.A,
 • szkół wyższych artystycznych, sklasyfikowanych w 85.42.B.
85.53

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.53.Z

Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

Podklasa ta obejmuje:

 • naukę jazdy,
 • szkoły pilotażu, żeglarstwa, nawigacji morskiej inne niż wydające zawodowe certyfikaty i uprawnienia.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • nauki jazdy realizowanej w szkołach zawodowych, sklasyfikowanej 85.32.A, 85.32.B.
85.59

Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.59.A

Nauka języków obcych

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje:

 • edukację, w której nie da się zdefiniować poziomu nauczania,
 • działalność placówek kształcenia praktycznego, placówek kształcenia ustawicznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego,
 • korepetycje, włączając korepetycje z języków obcych,
 • działalność ośrodków prowadzących kursy wyrównawcze,
 • kursy przygotowujące do egzaminu z wiedzy zawodowej,
 • kursy komputerowe,
 • naukę religii,
 • kursy udzielania pierwszej pomocy,
 • szkoły przetrwania,
 • szkolenia z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
 • kursy szybkiego czytania,
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji związane głównie z rozwijaniem własnych zainteresowań, uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych oraz doskonaleniem zawodowym (włączając: kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji ogólnych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • edukacji sklasyfikowanej w podklasach od 85.10.Z do 85.59.A.
85.6

Działalność wspomagająca edukację

85.60

Działalność wspomagająca edukację

85.60.Z

Działalność wspomagająca edukację

Podklasa ta obejmuje:

 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • działalność w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • działalność komisji egzaminacyjnych,
 • działalność dotyczącą oceny szkoleń,
 • organizowanie programów wymiany studenckiej,
 • działalność edukacyjną zespołów przedszkoli i szkół.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, sklasyfikowanych w 72.20.Z
 • działalności związanej z doskonaleniem zawodowym nauczycieli sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach niniejszej Sekcji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *