grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

84.1

Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna

84.11

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

84.11.Z

Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność ustawodawczą i wykonawczą prowadzoną przez naczelne i centralne organy administracji państwowej oraz terenowe organy administracji publicznej,
 • zarządzanie i nadzór nad sprawami podatkowymi w zakresie:
  • funkcjonowania systemu podatkowego,
  • poboru cła/podatków od produktów oraz prowadzenie dochodzeń w sprawach o naruszenie prawa podatkowego,
  • działalności służb celnych,
 • realizowanie budżetu państwa oraz zarządzanie funduszami publicznymi i zadłużeniem publicznym:
  • zbieranie i gromadzenie środków pieniężnych oraz kontrola w zakresie ich dystrybucji,
 • działalność związaną z ogólną (społeczną) polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych oraz zarządzanie związanymi z nią funduszami,
 • działalność związaną z ogólnopaństwowym planowaniem społeczno-gospodarczym,
 • działalność służb statystycznych na różnych szczeblach administracji publicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności związanej z zarządzaniem budynkami stanowiącymi własność rządową lub zajmowanymi przez rząd, sklasyfikowanej w 68.32.Z,
 • prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących poprawy warunków życia ludności i zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele, sklasyfikowanej w 84.12.Z,
 • prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących poprawy efektywności gospodarowania oraz konkurencyjności,sklasyfikowanej w 84.13.Z,
 • prowadzenia polityki w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących obrony narodowej i zarządzania funduszami przeznaczonymi na te cele, sklasyfikowanej w 84.22.Z,
 • działalności archiwów rządowych, sklasyfikowanej w 91.01.B.
84.12

Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

84.12.Z

Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność administracji publicznej w zakresie kierowania realizacją programów mających na celu poprawę warunków życia ludności:
  • związaną z opieką zdrowotną i profilaktyką zdrowotną,
  • dotyczącą edukacji,
  • mającą na celu zapewnienie społeczeństwu świadczeń kulturalnych,sportowych i rekreacyjnych,
  • mającą na celu ochronę środowiska naturalnego,
  • związaną z budownictwem mieszkaniowym,
  • związaną z pozostałą działalnością społeczną,
 • działalność administracji publicznej związaną z badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi i funduszami przeznaczonymi na te cele,
 • sponsorowanie działalności rekreacyjnej i kulturalnej,
 • rozdział grantów publicznych dla artystów,
 • kierowanie programami wspomagającymi w zakresie dostawy wody pitnej,
 • kierowanie działaniami w zakresie zbierania i usuwania odpadów,
 • kierowanie programami związanymi z ochroną środowiska,
 • kierowanie programami związanymi z gospodarką mieszkaniową.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności związanej z usuwaniem ścieków, nieczystości, wywozem śmieci i rekultywacją, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działów 37, 38, 39,
 • obowiązkowego zabezpieczenia społecznego, sklasyfikowanego w 84.30.Z,
 • opieki zdrowotnej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 86,
 • działalności muzeów oraz innych obiektów kulturalnych,sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 91,
 • działalności rządowych bibliotek i archiwów, sklasyfikowanej w 91.01.A, 91.01.B,
 • działalności sportowej i rekreacyjnej, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 93,
 • edukacji, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach Sekcji P.
84.13

Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

84.13.Z

Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność administracji publicznej w zakresie kierowania przedsięwzięciami, włącznie z przyznawaniem subwencji różnym sektorom gospodarki, związanymi z:
  • rolnictwem,
  • gospodarką gruntami,
  • energetyką, kopalnictwem i wydobywaniem,
  • infrastrukturą,
  • transportem,
  • komunikacją,
  • hotelarstwem i turystyką
  • handlem hurtowym i detalicznym,
 • działalność związaną z polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych, której celem jest poprawa efektywności gospodarowania,
 • ewidencję pojazdów i wydawanie praw jazdy,
 • prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • prowadzenie państwowych ewidencji,
 • działalność związaną z rynkiem siły roboczej,
 • wdrażanie środków regionalnej polityki rozwojowej, np. w celu zredukowania bezrobocia.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72.
84.2

Usługi na rzecz całego społeczeństwa

84.21

Sprawy zagraniczne

84.21.Z

Sprawy zagraniczne

Podklasa ta obejmuje:

 • kierowanie i wykonywanie prac Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz misji dyplomatycznych i konsularnych znajdujących się poza granicami kraju lub w siedzibach organizacji międzynarodowych,
 • kierowanie, wykonywanie i wspieranie działalności informacyjnej i kulturalnej prowadzonej za granicą,
 • udzielanie pomocy innym krajom niezależnie od tego, czy jest ona organizowana przez instytucje międzynarodowe, czy nie,
 • pomoc militarną na rzecz innych krajów,
 • prowadzenie polityki w zakresie handlu zagranicznego, finansów międzynarodowych oraz międzynarodowej współpracy technicznej.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • pomocy dla uchodźców, którzy ucierpieli w wyniku katastrof lub konfliktów, sklasyfikowanej w 88.99.Z.
84.22

Obrona narodowa

84.22.Z

Obrona narodowa

Podklasa ta obejmuje:

 • kierowanie i nadzór nad działalnością związaną z obronnością(wojskami lądowymi, morskimi i powietrznymi) obejmujące:
  • bojowe formacje wojsk lądowych, marynarki i wojsk lotniczych,
  • jednostki inżynieryjne, transportowe, łączności, wywiadu, zaopatrzenia materiałowego, kadrowego i inne formacje niebojowe,
  • obronne formacje pomocnicze i rezerwy:
  • wojskowe jednostki logistyczne (zaopatrzenie w sprzęt, jednostki budowlane itp.),
  • działalność polowych szpitali wojskowych,
 • kierowanie, funkcjonowanie i wspieranie sił obrony cywilnej,
 • działalność w zakresie opracowania strategii na wypadek sytuacji kryzysowej oraz przeprowadzanie ćwiczeń w tym zakresie,
 • działalność związaną z polityką dotyczącą badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie obronności oraz zarządzanie funduszami na te cele.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • badań naukowych i prac rozwojowych, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 72,
 • udzielania pomocy wojskowej innym krajom, sklasyfikowanej w 84.21.Z,
 • działalności sądów wojskowych, sklasyfikowanej w 84.23.Z,
 • zapewnienia bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia wewnętrznego w czasie pokoju, klęsk żywiołowych, sklasyfikowanej w 84.24.Z,
 • działalności edukacyjnej prowadzonej przez szkoły, uczelnie i akademie wojskowe, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 85.4,
 • działalności szpitali wojskowych, sklasyfikowanej w 86.10.Z.
84.23

Wymiar sprawiedliwości

84.23.Z

Wymiar sprawiedliwości

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność Sądu Najwyższego oraz Trybunałów: Konstytucyjnego i Stanu,
 • działalność powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, sądów powszechnych, sądów administracyjnych, sądów karnych oraz wojskowych prokuratur i sądów,
 • działalność więziennictwa, zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich, włączając usługi resocjalizacyjne,
 • działalność rehabilitacyjną w przypadku niesłusznie skazanych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • doradztwa i reprezentowania w sprawach cywilnych, karnych i innych,sklasyfikowanych w 69.10.Z,
 • działalności szkół w zakładach karnych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 85,
 • działalności szpitali w zakładach karnych, sklasyfikowanej w 86.10.Z.
84.24

Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

84.24.Z

Bezpieczeństwo państwa, porządek i bezpieczeństwo publiczne

Podklasa ta obejmuje:

 • kierowanie oraz nadzór nad działalnością regularnych i pomocniczych sił policyjnych, włączając policję portową, graniczną, przybrzeżną i pozostałe formacje policyjne finansowane ze środków publicznych oraz policję drogową, jednostki rejestracji cudzoziemców i utrzymywania archiwów policyjnych,
 • zapewnienie bezpieczeństwa na wypadek zagrożenia wewnętrznego, w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń w czasie pokoju.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności laboratoriów policyjnych, sklasyfikowanej w 71.20. B,
 • działalności wojskowych sił zbrojnych, sklasyfikowanej w 84.22.Z.
84.25

Ochrona przeciwpożarowa

84.25.Z

Ochrona przeciwpożarowa

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność regularnych i ochotniczych jednostek straży pożarnej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, gaszenia pożarów, ratowania ludzi i zwierząt, pomocy w przypadkach klęsk żywiołowych i innych zagrożeń(klęski cywilizacyjne, powodzie, wypadki drogowe itp.),
 • działalność operacyjną obejmującą zwalczanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof, ratowanie ludzi i zwierząt itp., finansowaną ze środków publicznych, realizowaną poprzez ratownictwo podczas pożarów, ratownictwo techniczne, chemiczne i ekologiczne oraz ratownictwo medyczne realizowane przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • ochrony lasu przed pożarami, włącznie z gaszeniem pożarów w lasach,sklasyfikowanej w 02.40.Z,
 • gaszenia pożarów na terenach wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego,sklasyfikowanego w 09.10.Z,
 • działalności związanej z ochroną przeciwpożarową i gaszeniem pożaru na lotniskach, prowadzonej przez niewyspecjalizowane jednostki,sklasyfikowanej w 52.23.Z.
84.3

Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

84.30

Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

84.30.Z

Obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

Podklasa ta obejmuje finansowanie i administrowanie programów rządowych związanych z zabezpieczeniem społecznym, takim jak:

 • ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych),
 • zaopatrzenie emerytalne (np. służb mundurowych, inwalidów wojennych i wojskowych, kombatantów itp.),
 • zabezpieczenia społeczne na wypadek bezrobocia,
 • powszechne ubezpieczenia zdrowotne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • nieobowiązkowych ubezpieczeń społecznych, sklasyfikowanych w 65.30.Z,
 • działalności ośrodków pomocy społecznej (bez zakwaterowania),sklasyfikowanej w 88.10.Z, 88.99.Z

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *