grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

64.1

Pośrednictwo pieniężne

64.11

Działalność banku centralnego

64.11.Z

Działalność banku centralnego

Podklasa ta obejmuje:

 • emisję krajowych znaków pieniężnych oraz prowadzenie polityki pieniężnej,
 • monitorowanie i kontrolę podaży pieniądza,
 • przyjmowanie depozytów, które są wykorzystywane do rozliczeń pomiędzy instytucjami finansowymi,
 • nadzorowanie operacji bankowych,
 • utrzymywanie krajowych rezerw dewizowych,
 • działalność banku centralnego jako bankiera rządu.
64.19

Pozostałe pośrednictwo pieniężne

64.19.Z

Pozostałe pośrednictwo pieniężne

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność związaną z przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów, w takich formach jak: pożyczki, zastawy hipoteczne, karty kredytowe itp. przez instytucje finansowe inne niż bank centralny, np. banki, kasy oszczędnościowe, towarzystwa kredytowe,
 • działalność związaną z pocztową obsługą kredytów i oszczędności oraz pozostałych operacji finansowych realizowanych za pośrednictwem poczty,
 • działalność związaną z udzielaniem kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przyjmujące depozyty,
 • działalność agencji bankowych i punktów pobierania opłat.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności związanej z udzielaniem kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje nieprzyjmujące depozytów, sklasyfikowanej w 64.92.Z,
 • działalności związanej z kartami kredytowymi, tzn. finansowania zakupów produktów przez przyznawanie kredytu w sieci sprzedaży,sklasyfikowanej w 66.19.Z.
64.2

Działalność holdingów finansowych

64.20

Działalność holdingów finansowych

64.20.Z

Działalność holdingów finansowych

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność spółek holdingowych, które poprzez posiadanie odpowiednich udziałów (akcji) w innych spółkach (spółkach zależnych)zapewniają sobie nad nimi kontrolę, z wyłączeniem zarządzania nimi.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • zarządzania holdingami, sklasyfikowanego w 70.10.Z.
64.3

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

64.30

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

64.30.Z

Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych

Podklasa ta obejmuje działalność osób prawnych (np. funduszy, trustów) lokujących w papiery wartościowe lub inne aktywa w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, z wyłączeniem zarządzania. Portfele papierów wartościowych są konstruowane tak, aby osiągnąć określone zyski z inwestycji uwzględniając następujące kryteria: dywersyfikację,ryzyko, stopę zwrotu, niestabilność cen. Te przedsięwzięcia inwestycyjne dające dywidendy i inne dochody z nieruchomości, mają niewielkie (lub zerowe) zatrudnienie oraz niewiele lub żadnych zysków ze sprzedaży swoich usług.

Podklasa ta obejmuje:

 • fundusze inwestycyjne otwarte,
 • fundusze inwestycyjne zamknięte,
 • fundusze powiernicze zarządzane w imieniu akcjonariuszy lub beneficjentów, zgodnie z warunkami umów powierniczych, oświadczeniami woli lub umowami agencyjnymi,
 • powiernicze fundusze inwestycyjne.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności holdingów finansowych, sklasyfikowanej w 64.20.Z,
 • działalności funduszów emerytalnych, sklasyfikowanych w 65.30.Z,
 • zarządzania funduszami, sklasyfikowanego w 66.30.Z,
 • działalności funduszów i trustów osiągających zyski ze sprzedaży swoich wyrobów i usług, sklasyfikowanych zgodnie z ich przeważającą działalnością.
64.9

Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

64.91

Leasing finansowy

64.91.Z

Leasing finansowy

Podklasa ta obejmuje:

 • dzierżawy, których okres w przybliżeniu pokrywa się z przewidywanym czasem amortyzacji środków trwałych, a dzierżawca otrzymuje wszelkie zyski płynące z dzierżawy i ponosi wszelkie ryzyko związane z posiadanym prawem własności. Prawo własności środka trwałego może, ale nie musi być ostatecznie przeniesione na dzierżawcę. Tego rodzaju dzierżawa obejmuje wszystkie lub praktycznie wszystkie koszty,włączając odsetki.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w dziale 77, w odpowiednich podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr.
64.92

Pozostałe formy udzielania kredytów

64.92.Z

Pozostałe formy udzielania kredytów

Podklasa ta obejmuje działalność związaną z usługami finansowymi dotyczącymi przede wszystkim udzielania kredytów przez instytucje nieobjęte pośrednictwem pieniężnym, tj.:

 • udzielanie kredytów konsumpcyjnych,
 • finansowanie handlu międzynarodowego,
 • zapewnienie długoterminowego finansowania działalności przemysłowej,
 • pożyczki pieniężne poza systemem bankowym,
 • udzielanie kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje,nieprzyjmujące depozytów,
 • udzielanie pożyczek pod zastaw (np. działalność lombardów).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • udzielania kredytów mieszkaniowych przez specjalistyczne instytucje przymujące depozyty, sklasyfikowanego w 64.19.Z,
 • leasingu operacyjnego, sklasyfikowanego w dziale 77 w odpowiednich podklasach według rodzaju dzierżawionych dóbr,
 • działalności związanej z przyznawaniem dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanej w 94.99.Z.
64.99

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

64.99.Z

Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podklasa ta obejmuje:

 • pozostałe pośrednictwo finansowe związane głównie z dystrybucją środków finansowych, w inny sposób niż udzielanie pożyczek:
  • faktoring,
  • wystawianie swapów, dokonywanie opcji oraz zawieranie transakcji zabezpieczających,
 • działalność inwestycyjną na własny rachunek dokonywaną poprzez lokatę kapitału za pośrednictwem przedsiębiorstw wysokiego ryzyka, klubów inwestycyjnych itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • leasingu finansowego, sklasyfikowanego w 64.91.Z,
 • obrotu papierami wartościowymi na zlecenie, sklasyfikowanego w 66.12.Z,
 • sprzedaży, dzierżawy i wynajmu nieruchomości, sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach działu 68,
 • inkasowania należności z tytułu roszczeń, bez przejęcia długów,sklasyfikowanego w 82.91.Z,
 • przyznawania dotacji przez organizacje członkowskie, sklasyfikowanego w 94.99.Z.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *