grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

66.1

Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.11

Zarządzanie rynkami finansowymi

66.11.Z

Zarządzanie rynkami finansowymi

Podklasa ta obejmuje prowadzenie operacji i nadzoru nad rynkiem finansowym przez czynniki inne niż urzędowe:

 • giełdy towarowe,
 • terminowe giełdowe kontrakty towarowe,
 • giełdy papierów wartościowych,
 • transakcje opcjami na giełdach papierów wartościowych lub towarowych
66.12

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

66.12.Z

Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność na rynkach finansowych wykonywaną na cudzy rachunek (np. maklera giełdowego) i działalności pokrewne,
 • pośrednictwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi,
 • pośrednictwo w zakresie obrotu towarami giełdowymi,
 • działalność kantorów wymiany walut itp.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności na rynkach finansowych wykonywanej na własny rachunek, sklasyfikowanej w 64.99.Z,
 • zarządzania portfelem papierów wartościowych, wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 66.30.Z.
66.19

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

66.19.Z

Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podklasa ta obejmuje:

 • przetwarzanie i rozliczanie transakcji finansowych, włączając obsługę transakcji dokonywanych za pomocą kart płatniczych,
 • doradztwo dotyczące inwestycji,
 • doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych,
 • powiernictwo i nadzór wykonywane na zlecenie.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności agentów i brokerów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 66.22.Z,
 • zarządzania funduszami, sklasyfikowanego w 66.30.Z.
66.2

Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

66.21

Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

66.21.Z

Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Podklasa ta obejmuje:

 • szacowanie roszczeń ubezpieczeniowych:
  • ocena roszczeń,
  • obliczenie ryzyka i poniesionych szkód,
  • ocena ryzyka,
  • likwidacja szkód,
 • dochodzenie roszczeń ubezpieczeniowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wyceny nieruchomości, sklasyfikowanej w 68.31.Z,
 • wyceny wykonywanej w innych celach, sklasyfikowanej w 74.90.Z,
 • działalności detektywistycznej, sklasyfikowanej w 80.30.Z.
66.22

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

66.22.Z

Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych zajmujących się sprzedażą oraz prowadzeniem negocjacji dotyczących polis ubezpieczeniowych,
 • działalność akwizycyjną na rzecz otwartych funduszy emerytalnych.
66.29

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

66.29.Z

Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne

Podklasa ta obejmuje:

 • działalność pomocniczą ściśle związaną z ubezpieczeniami i funduszami emerytalnymi, z wyłączeniem pośrednictwa finansowego, oceny roszczeń oraz działalności agentów i brokrerów ubezpieczeniowych:
  • zarządzanie dobrami powypadkowymi,
  • usługi aktuariuszy.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • działalności w zakresie ratownictwa morskiego, sklasyfikowanej w 52.22.A.
66.3

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

66.30

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

66.30.Z

Działalność związana z zarządzaniem funduszami

Podklasa ta obejmuje działalność związaną z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych i funduszami, wykonywaną na zlecenie osób indywidualnych, przedsiębiorstw i innych jednostek:

 • zarządzanie funduszami lokacyjnymi,
 • zarządzanie pozostałymi funduszami inwestycyjnymi,
 • zarządzanie funduszami emerytalnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *