grupa/ klasa/ podklasa

Nazwa grupowania

Opis dodatkowy

42.1

Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych

42.11

Roboty związane z budową dróg i autostrad

42.11.Z

Roboty związane z budową dróg i autostrad

Podklasa ta obejmuje:

 • roboty związane z budową autostrad, ulic, dróg, chodników, ścieżek dla pieszych i rowerzystów,
 • roboty nawierzchniowe na autostradach, ulicach, drogach, mostach,wiaduktach lub w tunelach:
  • układanie nawierzchni bitumicznych na drogach,
  • malowanie oznakowania poziomego i pozostałych oznaczeń na drogach itp.,
  • instalowanie barier drogowych, znaków drogowych itp.,
 • roboty związane z budową pasów startowych oraz płyt lotniskowych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej,sklasyfikowanego w 43.21.Z,
 • działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.
42.12

Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

42.12.Z

Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

 • dróg szynowych i kolei podziemnej,
 • przejść podziemnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • wykonywania instalacji oświetlenia ulic i sygnalizacji świetlnej, sklasyfikowanego w 43.21.Z,
 • działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.
42.13

Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.13.Z

Roboty związane z budową mostów i tuneli

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

 • mostów, wiaduktów, estakad drogowych, włączając autostradowe, kładek dla pieszych,
 • tuneli.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • robót związanych z budową przejść podziemnych, sklasyfikowanych w 42.12.Z,
 • wykonywania instalacji oświetleniowej i sygnalizacji świetlnej,sklasyfikowanego w 43.21.Z,
 • działalności w zakresie architektury i inżynierii oraz zarządzania projektami budowlanymi sklasyfikowanych w odpowiednich podklasach grupy 71.1.
42.2

Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.21

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.21.Z

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych oraz związanych z nimi budynków i budowli, które stanowią integralną część tych systemów.

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

 • rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 • magistrali i linii wodociągowych,
 • systemów irygacyjnych (kanałów), zbiorników,
 • sieci kanalizacyjnych, włączając remonty,
 • oczyszczalni ścieków, stacji pomp

oraz

 • roboty związane z wierceniem studni i ujęć wodnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.
42.22

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.22.Z

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych oraz związanych z nimi budynków i budowli,które stanowią integralną część tych systemów.

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

 • linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, przesyłowych i rozdzielczych,
 • elektrowni.

Podklasa ta nie obejmuje:

– zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

42.9

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej

42.91

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

42.91.Z

Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

 • dróg wodnych, portów morskich i rzecznych, przystani, śluz itp.,
 • zapór wodnych oraz grobli (wały ochronne, rowy odwadniające)

oraz

 • pogłębianie dna dróg wodnych.

Podklasa ta nie obejmuje:

 • zarządzania projektami budowlanymi w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.
42.99

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

42.99.Z

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:

 • obiektów przemysłowych (z wyłączeniem budynków), takich jak: rafinerie, zakłady chemiczne,
 • obiektów sportowych przeznaczonych do uprawiania sportów na świeżym powietrzu

oraz

 • podział ziemi w celu jej ulepszenia (np. dla poszerzania dróg,infrastruktury użyteczności publicznej itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:

 • instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń, sklasyfikowanego w 33.20.Z,
 • podziału ziemi bez jej ulepszania, sklasyfikowanego 68.10.Z,
 • zarządzania projektami w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 71.1.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *