Pełny spis kodów PKD, podzielonych według sekcji:

 1. ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO
 2. GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE
 3. PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE
 4. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
 5. DOSTAWA WODY; GOSPODAROWANIE ŚCIEKAMI I ODPADAMI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ
 6. BUDOWNICTWO
 7. HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE
 8. TRANSPORT I GOSPODARKA MAGAZYNOWA
 9. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI GASTRONOMICZNYMI
 10. INFORMACJA I KOMUNIKACJA
 11. DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA I UBEZPIECZENIOWA
 12. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
 13. DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA
 14. DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE USŁUG ADMINISTROWANIA I DZIAŁALNOŚĆ WSPIERAJĄCA
 15. ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE
 16. EDUKACJA
 17. OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA
 18. DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
 19. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
 20. GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW; GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY
 21. ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!