PKD 85.59.A Nauka języków obcych - PKD 2007 / 2015


PKD 2007-2015 Sekcja P

PKD 85.59.A Nauka języków obcych

Sekcja ta obejmuje:
– szkoły publiczne i niepubliczne wszystkich typów, prowadzone przez organy administracji rządowej, jednostki samorządu terytorialnego lub inne osoby prawne lub fizyczne w ramach obowiązującego sytemu oświaty i szkolnictwa wyższego,
– edukację w formach: stacjonarnej, zaocznej lub na odległość przez radio, telewizję, Internet lub drogą korespondencyjną,
– edukację prowadzoną na różnych poziomach kształcenia, włączając kształcenie specjalne oraz edukację dla dorosłych (w tym: edukację dla dorosłych wchodzącą w skład publicznych Centrów Kształcenia Ustawicznego),
– szkoły wojskowe i akademie wojskowe,
– szkoły w zakładach karnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich na odpowiednich poziomach nauczania,
– pozaszkolne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego,
– pozaszkolne formy edukacji związane głównie ze sportem i rekreacją, np. kursy gry w tenisa lub golfa itp.,
– działalność usługową wspomagającą edukację.
Podział na grupowania w ramach tej Sekcji opiera się poziomach edukacji przyjętych w ISCED 1997. Działalność instytucji edukacyjnych realizujących programy określone w ISCED na poziomie 0 klasyfikowane są w podklasie 8510Z, na poziomie 1 w podklasie 8520Z, na poziomach 2 i 3 w odpowiednich podklasach grupy 853, na poziomie 4 w podklasie 8541Z a na poziomach 5 i 6 w podklasach 8542A i 8542B.

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!