PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza - PKD 2007 / 2015


PKD 2007-2015 Sekcja J

PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

Sekcja ta obejmuje produkcję i rozpowszechnianie informacji i dóbr kultury, przekazywanie lub rozpowszechnianie tych dóbr, działalność usługową w zakresie technologii informatycznych, przetwarzanie danych oraz pozostałą działalność usługową w zakresie informacji.
Sekcja ta obejmuje:
– działalność wydawniczą, włącznie z publikowaniem oprogramowania (odpowiednie podklasy działu 58),
– działalność związaną z produkcją filmów i nagrań dźwiękowych (odpowiednie podklasy działu 59),
– działalność radiofoniczną i telewizyjną (odpowiednie podklasy działu 60),
– telekomunikację (odpowiednie podklasy działu 61)
– działalność w zakresie technologii informatycznych (odpowiednie podklasy działu 62),
– pozostałą działalność usługową w zakresie informacji (odpowiednie podklasy działu 63).
Działalność wydawnicza obejmuje nabywanie praw autorskich do treści publikacji oraz udostępnianie tej treści społeczeństwu poprzez wydawanie i rozpowszechnianie jej w różnych formach, tj. drukiem, w formie elektronicznej lub dźwiękowej, poprzez Internet, jako wyroby multimedialne takie jak: słowniki, leksykony, encyklopedie na CD-ROM.
Działalności związane z produkcją i nadawaniem programów telewizyjnych, mieszczące się w odpowiednich podklasach działów 59, 60 i 61, odzwierciedlają różne etapy tych procesów.
Działalność związana z produkcją filmów, seriali telewizyjnych mieści się w odpowiednich podklasach działu 59. Natomiast stworzenie całego programu telewizyjnego obejmuje elementy z odpowiednich podklas działu 59 lub elementy (takie jak programy informacyjne „na żywo”) z odpowiednich podklas działu 60.
Dział 60 obejmuje także nadawanie programów przez ich producenta. Nadawanie całego programu telewizyjnego przez osoby trzecie, tzn. bez wprowadzania zmian do programów, mieści się w odpowiednich podklasach działu 61.
Transmisja programów może odbywać się przez stacje satelitarne lub sieć kablową i mieści się w odpowiednich podklasach działu 61.

Podklasa ta obejmuje:
– wydawanie, włączając udostępnianie w trybie on-line:
– katalogów,
– materiałów reklamowych,
– fotografii, rycin i pocztówek,
– kartek z życzeniami,
– formularzy,
– plakatów, reprodukcji dzieł sztuki,
– pozostałych wyrobów drukowanych
– wydawanie (udostępnianie) danych statystycznych i innych informacji w trybie on-line

Podklasa ta nie obejmuje:
– wydawania gazet ogłoszeniowych i reklamowych, sklasyfikowanego w 5813Z,
– udostępnienia oprogramowania w trybie on-line (oferowania hostingu do wykonywania aplikacji, świadczenia usług aplikacyjnych), sklasyfikowane w 6311Z.


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!