PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 2007 / 2015


PKD 2007-2015 Sekcja F

PKD 42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Sekcja ta obejmuje roboty ogólnobudowlane i specjalistyczne w zakresie budownictwa i prac inżynierii lądowej i wodnej, które polegają na budowie (tzn. wznoszeniu obiektu budowlanego w określonym miejscu, odbudowie, rozbudowie i nadbudowie obiektu budowlanego) oraz obejmują prace polegające na przebudowie, remoncie, rozbiórce lub montażu obiektu budowlanego, włączając montaż budowli z elementów prefabrykowanych oraz konstrukcji o charakterze stałym lub tymczasowym.
Roboty ogólnobudowlane obejmują budowę:
– kompletnych budynków mieszkalnych, budynków biurowych, sklepów oraz pozostałych budynków użyteczności publicznej, budynków w gospodarstwach rolnych itp.,
– obiektów inżynierii lądowej i wodnej, takich jak: autostrady, ulice, mosty, tunele, drogi szynowe, płyty lotnisk, porty i inne inwestycji wodne, systemy irygacyjne, systemy kanalizacyjne, infrastruktura przemysłowa, rurociągi i linie elektryczne, obiekty sportowe itp.
Roboty budowlane mogą być prowadzone na rachunek własny lub na podstawie umowy. Część robót, a czasami nawet cała praca może być zlecana podwykonawcom.
Jednostka, która ponosi całkowitą odpowiedzialność za realizację projektu budowlanego oraz podwykonawcy wykonujący roboty budowlane sklasyfikowani są w niniejszej Sekcji.
Sekcja ta obejmuje także remonty budynków i obiektów inżynierii lądowej i wodnej.
Sekcja ta obejmuje budowę:
– kompletnych budynków (odpowiednie podklasy działu 41),
– kompletnych obiektów inżynierii lądowej i wodnej (odpowiednie podklasy działu 42).
Sekcja ta obejmuje również specjalistyczne roboty budowlane, pod warunkiem, że stanowią część realizacji budowy (odpowiednie podklasy działu 43).
Wynajem sprzętu budowlanego z operatorem jest sklasyfikowany w tej Sekcji, jeśli roboty budowlane wykonywane są przy jego użyciu.
W niniejszej Sekcji mieści się także realizacja projektów budowlanych na własny rachunek obejmujących przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe w celu przygotowania budowy lub budowy budynków czy obiektów inżynierii lądowej i wodnej do sprzedaży.
Natomiast jednostka, która realizuje projekty budowlane na własny rachunek, nie w celu ich sprzedaży, lecz na cele własne (np. w celu wynajmu powierzchni w budynkach lub prowadzenia działalności produkcyjnej w tym miejscu) będzie klasyfikowana zgodnie z prowadzoną przez siebie działalnością, np. w nieruchomościach, produkcji itp.

Podklasa ta obejmuje roboty związane z budową:
– obiektów przemysłowych (z wyłączeniem budynków), takich jak: rafinerie, zakłady chemiczne,
– obiektów sportowych przeznaczonych do uprawiania sportów na świeżym powietrzu
oraz
– podział ziemi w celu jej ulepszenia (np. dla poszerzania dróg, infrastruktury użyteczności publicznej itp.).

Podklasa ta nie obejmuje:
– instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń, sklasyfikowanego w 3320Z,
– podziału ziemi bez jej ulepszania, sklasyfikowanego 6810Z,
– zarządzania projektami w zakresie obiektów inżynierii lądowej i wodnej, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 711.


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!