PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne - PKD 2007 / 2015


PKD 2007-2015 Sekcja C

PKD 32.50.Z Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne

Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób. Surowce, materiały lub półprodukty podlegające przetworzeniu w ramach tej Sekcji są wynikiem działalności rolnej, leśnej, rybołówstwa, górnictwa lub innej działalności wytwórczej. Istotne zmiany, przeróbki, renowacje i przebudowy są również związane z działalnością wytwórczą.
Jednostki klasyfikowane w ramach tej Sekcji określane są jako zakłady przemysłowe, wytwórnie lub fabryki, które w swej działalności wykorzystują maszyny i urządzenia o napędzie mechanicznym. Również jednostki, które przetwarzają surowce i materiały w nowy wyrób ręcznie, w sposób chałupniczy lub jednostki wytwarzające i sprzedające wyroby w miejscu wytworzenia (np. piekarnie, zakłady krawieckie szyjące na zamówienie), są również włączone do niniejszej Sekcji.
Jednostki wytwórcze mogą:
– wytwarzać wyroby z materiału własnego,
– zlecać podwykonawcy wytwarzanie wyrobów z materiałów własnych,
– posiadać prawa do wyrobu, a zlecać podwykonawcom całkowite wytwarzanie wyrobów z materiałów własnych lub powierzonych,
– wytwarzać wyroby jako podwykonawca.
Nowy wytworzony wyrób może być wyrobem finalnym, gotowym do użycia, lub półproduktem, który będzie wykorzystany jako surowiec w innej produkcji. Na przykład: produkt rafinacji tlenku glinowego jest surowcem przy produkcji aluminium. Aluminium jest surowcem wykorzystywanym przez zakłady produkujące, np. druty aluminiowe. Natomiast drut aluminiowy jest materiałem bazowym do produkcji wyrobów z niego wytwarzanych (np. siatek aluminiowych).
Produkcja specjalistycznych elementów, części składowych, akcesoriów i wyposażenia dodatkowego do maszyn i urządzeń, klasyfikowana jest w tej samej podklasie, co produkcja maszyn i urządzeń, dla których są one przeznaczone.
Jednakże, produkcja specjalistycznych elementów i akcesoriów przez formowanie i wytłaczanie tworzywa sztucznego, mieści się w odpowiednich podklasach grupy 222.
Produkcja uniwersalnych elementów i części do maszyn i urządzeń, takich jak: silniki, pompy, prądnice, elementy (komponenty) elektryczne, zawory, przekładnie zębate, łożyska sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach działalności wytwórczej, niezależnie od grupowań obejmujących maszyny i urządzenia, do których mogłyby zostać zastosowane.
Montaż wyrobów, z własnych lub zakupionych materiałów, traktowany jest jako działalność wytwórcza.
Niniejsza Sekcja nie obejmuje przetwarzania odpadów na surowce wtórne, które jest sklasyfikowane w odpowiednich podklasach grupy 383 Odzysk surowców. Wymaganym sposobem tego przetwarzania jest przetwarzanie fizyczne lub chemiczne. Działalność ta sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach Sekcji E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

Podklasa ta obejmuje produkcję aparatury i mebli laboratoryjnych, instrumentów medycznych (włączając chirurgiczne); produkcję urządzeń i artykułów chirurgicznych, sprzętu i artykułów dentystycznych (włączając wyroby ortodontyczne, protezy dentystyczne) i przyrządów ortopedycznych.

Podklasa ta obejmuje także meble medyczne, włączając dentystyczne, posiadające specjalną funkcję, która określa ich przeznaczenie, np. fotele dentystyczne z wbudowaną funkcją hydrauliczną.

Podklasa ta obejmuje:
– produkcję prześcieradeł chirurgicznych, sterylnych chusteczek,
– produkcję dentystycznych wypełniaczy i cementu (z wyłączeniem klejów do protez dentystycznych), produkcję wosku dentystycznego i pozostałych gipsowych preparatów dentystycznych,
– produkcję cementu do rekonstrukcji kości,
– produkcję pieców dentystycznych,
– produkcję laboratoryjnych ultradźwiękowych urządzeń czyszczących,
– produkcję sterylizatorów laboratoryjnych,
– produkcję laboratoryjnych urządzeń filtrujących oraz wirówek laboratoryjnych,
– produkcję mebli medycznych, włączając chirurgiczne, dentystyczne i weterynaryjne:
– stołów operacyjnych,
– mebli do przeprowadzania badań,
– łóżek szpitalnych z wyposażeniem mechanicznym,
– foteli dentystycznych,
– produkcję płytek i śrub do łączenia kości, strzykawek, igieł, cewników, kaniuli itp.,
– produkcję narzędzi dentystycznych, włączając fotele dentystyczne wyposażone w sprzęt dentystyczny,
– produkcję sztucznych zębów, mostków itp., wykonywanych w laboratoriach dentystycznych,
– produkcję urządzeń ortopedycznych i protetycznych,
– produkcję obuwia ortopedycznego,
– produkcje aparatów słuchowych,
– produkcję szklanych oczu,
– produkcję termometrów medycznych,
– produkcję okularów korekcyjnych, okularów słonecznych, soczewek wykonywanych na receptę, soczewek kontaktowych, okularów ochronnych.

Podklasa ta nie obejmuje:
– produkcji klejów do protez dentystycznych, sklasyfikowanej w 2042Z,
– produkcji impregnowanej waty, opatrunków itp. wyrobów dla celów medycznych, sklasyfikowanej 2120Z,
– produkcji aparatury elektromedycznej i elektroterapeutycznej, sklasyfikowanej w 2660Z,
– produkcji wózków inwalidzkich, sklasyfikowanej w 3092Z,
– działalności optyków, sklasyfikowanej w 4778Z.


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!