PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw - PKD 2007 / 2015


PKD 2007-2015 Sekcja C

PKD 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Przez działalność wytwórczą rozumie się fizyczne lub chemiczne przetwarzanie surowców, materiałów lub półproduktów, w nowy wyrób. Surowce, materiały lub półprodukty podlegające przetworzeniu w ramach tej Sekcji są wynikiem działalności rolnej, leśnej, rybołówstwa, górnictwa lub innej działalności wytwórczej. Istotne zmiany, przeróbki, renowacje i przebudowy są również związane z działalnością wytwórczą.
Jednostki klasyfikowane w ramach tej Sekcji określane są jako zakłady przemysłowe, wytwórnie lub fabryki, które w swej działalności wykorzystują maszyny i urządzenia o napędzie mechanicznym. Również jednostki, które przetwarzają surowce i materiały w nowy wyrób ręcznie, w sposób chałupniczy lub jednostki wytwarzające i sprzedające wyroby w miejscu wytworzenia (np. piekarnie, zakłady krawieckie szyjące na zamówienie), są również włączone do niniejszej Sekcji.
Jednostki wytwórcze mogą:
– wytwarzać wyroby z materiału własnego,
– zlecać podwykonawcy wytwarzanie wyrobów z materiałów własnych,
– posiadać prawa do wyrobu, a zlecać podwykonawcom całkowite wytwarzanie wyrobów z materiałów własnych lub powierzonych,
– wytwarzać wyroby jako podwykonawca.
Nowy wytworzony wyrób może być wyrobem finalnym, gotowym do użycia, lub półproduktem, który będzie wykorzystany jako surowiec w innej produkcji. Na przykład: produkt rafinacji tlenku glinowego jest surowcem przy produkcji aluminium. Aluminium jest surowcem wykorzystywanym przez zakłady produkujące, np. druty aluminiowe. Natomiast drut aluminiowy jest materiałem bazowym do produkcji wyrobów z niego wytwarzanych (np. siatek aluminiowych).
Produkcja specjalistycznych elementów, części składowych, akcesoriów i wyposażenia dodatkowego do maszyn i urządzeń, klasyfikowana jest w tej samej podklasie, co produkcja maszyn i urządzeń, dla których są one przeznaczone.
Jednakże, produkcja specjalistycznych elementów i akcesoriów przez formowanie i wytłaczanie tworzywa sztucznego, mieści się w odpowiednich podklasach grupy 222.
Produkcja uniwersalnych elementów i części do maszyn i urządzeń, takich jak: silniki, pompy, prądnice, elementy (komponenty) elektryczne, zawory, przekładnie zębate, łożyska sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach działalności wytwórczej, niezależnie od grupowań obejmujących maszyny i urządzenia, do których mogłyby zostać zastosowane.
Montaż wyrobów, z własnych lub zakupionych materiałów, traktowany jest jako działalność wytwórcza.
Niniejsza Sekcja nie obejmuje przetwarzania odpadów na surowce wtórne, które jest sklasyfikowane w odpowiednich podklasach grupy 383 Odzysk surowców. Wymaganym sposobem tego przetwarzania jest przetwarzanie fizyczne lub chemiczne. Działalność ta sklasyfikowana jest w odpowiednich podklasach Sekcji E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

Podklasa ta obejmuje:
– produkcję żywności składającej się głównie z owoców lub warzyw, z wyłączeniem gotowych dań – mrożonych lub w puszkach,
– konserwowanie owoców, orzechów i warzyw poprzez zamrażanie, suszenie, zalewanie olejem lub octem, puszkowanie itp.,
– wytwarzanie owocowych i warzywnych artykułów spożywczych,
– produkcję dżemów, marmolady i galaretek,
– prażenie orzechów,
– produkcję artykułów spożywczych z orzechów,
– produkcję łatwo psujących się gotowych potraw z owoców i warzyw, takich jak:
– sałatki; pakowane mieszanki sałatek,
– obrane lub pocięte warzywa,
– tofu (ser sojowy).

Podklasa ta nie obejmuje:
– produkcji soków z owoców i warzyw, sklasyfikowanej w 1032Z,
– produkcji mąki i mączki z roślin strączkowych, sklasyfikowanej w 1061Z,
– konserwowania w cukrze owoców i orzechów, sklasyfikowanego w 1082Z,
– produkcji gotowych dań warzywnych, sklasyfikowanej w 1085Z,
– produkcji sztucznych koncentratów spożywczych, sklasyfikowanej w 1089Z.


Wypełniasz wniosek CEIDG-1? Sprawdź!